เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร ปัญญา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 1) สาขาพุทธศาสนา 2) สาขาศาสนาและปรัชญา 3) ศึกษาศาสตร์ 4) สังคมศาสตร์ 5) มนุษยศาสตร์ 6) รัฐสาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ 7) สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
1) บทความวิจัย (Research Article) 
2) บทความวิชาการ (Academic Article) 
3) บทความปริทรรศน์ (Review Article) 

 อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ
ชำระเมื่อบทความได้ผ่านกระบวนการของวารสารจนถึงขั้นตอนรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความ (Accept Submission) 
ผ่าน บัญชี ธนาคารกรุงไทย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เลขที่ 540-1-10411-1
พร้อมส่งหลักฐ่านการชำระเงินมาที่ e-mail: panya-thjo@gmail.com

 กระบวนการพิจารณา 

  1. บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 หรือ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double-blind peer review) และต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ให้แก้ไขบทความตามความเหมาะสม
  2. บทความ ข้อความ ภายประกอบและตารางที่ลงพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ผู้เดียว
  3. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ําซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
  4. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารปัญญาทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง
  5. บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ส่งคืน

 กำหนดเผยแพร่ 
กำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 
      ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
      ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
      ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม      

 นโยบายด้านลิขสิทธิ์ 
ข้อความหรือความคิดเห็นต่าง ๆ ในบทความ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อและอีเมล์ที่กรอกไว้ในวารสารจะใช้ในกระบวนการของวารสารนี้เท่านั้น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา