About the Journal

หลักการและเหตุผล

        วารสารปัญญาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2536 โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี   (ปีละ 2 ฉบับ)

 

สาขาที่รับพิจารณาเนื้อหา

 1. ศาสนาและปรัชญา
 2. การศึกษา
 3. สังคมศาสตร์
 4. มนุษยศาสตร์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 2. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความรับเชิญ บทความปริทัศน์
 3. เพื่อสงเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ
 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านศาสนาและปรัชญา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

 

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ :  ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม)

จำนวนพิมพ์  100 เล่ม

 

การส่งบทความ

           วารสารปัญญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200  โทร.053-270-975 ต่อ 15

E-Mail: panya-thjo@gmail.com

 

สามารถดำเนินการดาวน์โหลดและ Submit ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ OJS ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/panya-thjo/index

 

 • บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers)  จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน/บทความ แบบ Double-blind
 • บทความ ข้อความ ภาพประกอบและตารางที่ลงพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ผู้เดียว
 • บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
 • บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารปัญญาทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง
 • บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ส่งคืน