เกี่ยวกับวารสาร

หลักการและเหตุผล

          วารสารปัญญาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2536 โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายปักษ์ๆ ละ 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) โดยพิจารณาเนื้อหา ดังต่อไปนี้

  1. ศาสนาและปรัชญา 2. การศึกษา
  2. สังคมศาสตร์ 4. มนุษยศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านศาสนา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
  2. 2. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความรับเชิญ บทความปริทัศน์
  3. 3. เพื่อสงเสริมให้อาจารย์ นิสิตและผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ
  4. 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านศาสนา การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

 

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 3 ฉบับ : ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน),  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม),

            ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)