กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร. ตระกูล ชำนาญ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร. อุเทน ลาพิงค์               อาจารย์วิราษ  ภูมาศรี                     บุญนำ สุนามถาวร

กองบรรณาธิการ

         

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตล้านนา

หน่วยงานภายนอก

พระมหาวราสะยะ วราสโย, ดร.

อาจารย์กิตติคุณ ภูลายยาว

 

ผศ.ดร.สัญญา สะสอง

ผศ.ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว 

พระครูพิพิธสุตาทร, ดร.

ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ชัยสิทธิ์

ผศ.วิมลสรรค์ ไสลวงษ์ 

รศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

ผศ.ดร.วีระ เลิศสมพร

ผศ.ดร.วินิจ ผาเจริญ 

ผศ.ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

วารสารปัญญา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

 

พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปัญญา  คล้ายเดช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ.ดร.พศิน  แตงจวง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รศ.ดร.สุวิทย์  รุ่งวิสัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร.ฉัตรชัย  สิริกุลพันธุ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รศ.ดร.เกตุมณี  มากมี

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผศ.ดร.สยาม  ราชวัตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.ดร.วินิจ  ผาเจริญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.ศิริโสภา  สันติทฤษฎีกร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา