เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร ปัญญา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 1) สาขาพุทธศาสนา 2) สาขาศาสนาและปรัชญา 3) ศึกษาศาสตร์ 4) สังคมศาสตร์ 5) มนุษยศาสตร์ 6) รัฐสาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ 7) สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน
					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

ฉบับเต็ม

Reserch Article

Academic Article

ดูทุกฉบับ