เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร ปัญญา มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 1) สาขาพุทธศาสนา 2) สาขาศาสนาและปรัชญา 3) ศึกษาศาสตร์ 4) สังคมศาสตร์ 5) มนุษยศาสตร์ 6) รัฐสาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ 7) สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม

วารสารปัญญา ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2566) : กันยายน-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

Reserch Article

Academic Article

ดูทุกฉบับ