บทความย้อนหลัง

 • พฤษภาคม-สิงหาคม
  ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2022)

 • มกราคม-เมษายน
  ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2022)

 • กันยายน-ธันวาคม
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2021)

 • พฤษภาคม-สิงหาคม
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2021)

   วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนานี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

 • มกราคม-เมษายน
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (2021)

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (2020)

 • มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2020)

   วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความรับเชิญ บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

  วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการวิจัย ด้านการศึกษา เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย, การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, ผลของการใช้รูปแบบการสอนวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอายุสสธรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, รูปแบบการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม, การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, ศึกษาการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, จ่าแซม : การสื่อสารความทรงจำร่วมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านศาสนาและปรัชญา เรื่อง พุทธศาสนาช่วยการบำบัด: สุขภาพจิตที่ย่ำแย่ในยุคสังคมก้มหน้า, หลักพุทธธรรมแนววิถีการดำรงชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทย, ศึกษาเชิงวิเคราะห์เภสัชในพุทธปรัชญา, การนำหลักอิทธิบาลธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองบังคับปราบปราม ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2019)

   วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความรับเชิญ บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

  วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการวิจัย ด้านการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้บัตรคำและบัตรภาพ, การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการใช้เทคนิค KWL Plus, การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, การพัฒนาคู่มือและสร้างเครือข่ายการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอน ด้านสังคมศาสตร์ เรื่อง บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช, การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต), การใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการธรรมยุต จังหวัดนครศรีธรรมราช และเรื่องประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการธรรมยุตจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

 • cover62vol1

  มกราคม-มิถุนายน
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (2019)

  วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

  วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการวิจัย ด้านศาสนา บทความพฤติกรรมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดภูเก็ต ด้านการศึกษา บทความสุนทรียภาพทางภาษาในบทเพลงไทยลูกทุ่งของ เต้ย อธิบดินทร์ บทความการใช้โวหารภาพพจน์ในวรรณคดี เรื่อง “อิเหนา” บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 บทความการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา โดยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับสื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และบทความการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา โดยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับสื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์ การปรับตัวของสามเณรชาวเขา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ บทความปมเขื่องที่ทำให้บุคคลประกอบอาชญากรรม : การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยากับแนวคิดจิตวิเคราะห์แบบพุทธเรื่องปมเขื่อง และบทความการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชุมชนปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี เช่นเดิม

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

  วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการศึกษา ด้านศาสนา บทความการบำเพ็ญทานตามแนวมงคลสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท ด้านการศึกษา บทความการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญจากเพลงประกอบละครพื้นบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทความการศึกษาแนวคิดและกลวิธีการนำเสนอในงานวรรณกรรมสำหรับเยาวชน เรื่อง ครุฑน้อย และบทความผลสัมฤทธิ์จากการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา รายวิชา 500206 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ  ด้านสังคมศาสตร์ บทความ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเจดีย์ปล่อง บทความบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บทความการมีส่วนร่วมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภูและบทความแนวทางการพัฒนาการจัดการธุรกิจแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

1-10 of 13