Announcements

  • วารสารปัญญา

    2019-08-29

    วารารสารปัญญาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ 2536 โดยแรกเริ่มนั้น เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความของนักปราชญ์แห่งล้านนา ในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี พระพุทธศาสนา และอื่นๆ โดยการนำของ ศ.เกียรติคุณ แสง  จันทร์งาม ร่วมกับทีมงานได้ช่วยกันกลั่นกรองผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสาร บางเรื่องก็เป็นบทความยาวต่อเนื่องเป็นตอนๆ ซึ่งชวนให้ผู้อ่านได้ติดตามได้รออ่านในเล่มถัดไป กาลเวลาผ่านมา วารสารปัญญาได้เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ โดยเน้นการตีพิมพ์บทความวิชาการ วิจัย ของนักวิชาการ และได้เข้าสู่ระบบของ Thaijo เพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารต่อไป

    Read more about วารสารปัญญา