ความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • บุญเอื้อ ชุ่มชื้น

คำสำคัญ:

ความต้องการ, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, การจัดการศึกษา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารภีพิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของนักเรียน ที่มี เพศ ระดับชั้น และแผนการเรียนต่างกัน 3) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า T-test  และ F-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) นักเรียนมี เพศ ระดับชั้น และแผนการเรียนต่างกัน มีความต้องการต่อการจัดการศึกษาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ได้เสนอแนะไว้ว่าครูควรปรับวิธีการสอน ลดกิจกรรมให้น้อยลง ด้านอาคารสถานที่ ควรปลูกต้นไม้ไม้ดอกและทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น

References

กรรณิการ์ จิตรสาคร. (2554). ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านมาบลำบิด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา).

พระชัยกมล สิงห์คุณ. (2551). ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 14. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา).

พระอธิการดำรง ต้องรักชาติ. (2552). ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย).

ยุพเยาว์ ใจงาม. (2542). ปัญหาการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

รำพึง รัตนา. (2552). ความต้องการทางสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี).

วนิดา ทะประสิทธิ์จิต. (2551). ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ).

สายสมร ภูเจริญ. (2538). การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

องค์การ อินทรัมพรรย์. (2537). การบริหารงานวิชาการ เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา หน่วยที่ 7-15. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-05