การจัดการเรียนรู้ภาษาศาสตร์การสอนภาษาไทยแบบเน้นภาระงาน

ผู้แต่ง

  • อรรถพงษ์ ผิวเหลือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
  • พระมหาภรดร สุวรรณรัตน์ (ภูริสฺสโร) วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ภาษาศาสตร์, การสอนภาษาไทย, การจัดการเรียนรู้, แบบเน้นภาระงาน

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ด้วยองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของเสียงที่มีความแตกต่างกันตามฐานกรณ์ที่เกิด และสามารถออกเสียงตามแบบทดสอบได้ ทั้งยังสามารถสังเกตและบอกความแตกต่างของเสียงตามหลักวิชาการได้ และสามารถการสร้างแบบฝึกหัดการเทียบเสียงพยัญชนะอีกอย่างหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นได้นำการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมาใช้ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม การทำแบบทดสอบ การสร้างแบบฝึกหัด และการประเมินผล โดยผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ภาษาศาสตร์การสอนภาษาไทยแบบเน้นภาระงานจึงมีความเหมาะสมในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของผู้เรียนและเหมาะสำหรับผู้สอนที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

References

กาญจนา นาคสกุล. (2559). ระบบเสียงภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กุลิสรา จิตรชญาวณิช. (2562). การจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฆนัท ธาตุทอง. (2559). หลักการจัดการเรียนรู้. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.

ทิศนา แขมมณี. (2562). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 23). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รุ่งฤดี แผลงศร. (2561). ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.

Richards, J. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Skehan, P. (1998). A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.

Willis, J. (1996). A framework for task-based learning. Edinburgh: Addison Wesley Longman.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-31