การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน (MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • อารีย์ พานทอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • กรวรรณ อินต๊ะชัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • เดือนเพ็ญ จันทร์สะอาด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  • วาสินี อินเป็ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำสำคัญ:

การพัฒนา, ระบบสารสนเทศการบริหารงาน, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารงานและ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 78 รูป/คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยกำหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 10 รูป/คน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1) สภาพการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารงาน (MIS) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจำแนกตามรายด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ รองลงมาคือ ด้านการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการรวบรวมข้อมูล และด้านการประมวลผลข้อมูล ตามลำดับ 2) แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงาน ได้แก่ (1) ด้านการวางแผน ควรมีการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มของระบบสารสนเทศที่องค์กรต้องการใช้ในการดำเนินงานในระดับต่าง ๆ (2) ด้านการวิเคราะห์ ควรดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้งานและความเหมาะสมต่อสถานะทางการเงินขององค์กร จัดทําเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบโดยละเอียดและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (3) ด้านการออกแบบ ควรออกแบบระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยกําหนดรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบ โดยให้ความสำคัญต่อการออกแบบฐานข้อมูล (4) ด้านการนำไปใช้ ควรพัฒนาระบบให้ผู้ใช้สามารถนำสารสนเทศที่ได้มากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการในการทำงาน สามารถนำสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงาน และ (5) ด้านการบำรุงรักษา ควรพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยจัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศการบริหารงาน

References

เจษฎา โพธิ์จันทร์, สุนันท์ ธาติ, ณัฐชยา ปันชุม, และสุดารัตน์ จันทิมา. (2565). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ โดยใช้หลักการจัดการการไหลของสารสนเทศโลจิสติกส์ กรณีศึกษาคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 4(2), 156-169. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/247153

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). แนวทางการประกันคุณภาพในสถานศึกษา: เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ.

สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา. (2557). การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา. สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา.

อรอุมา แก้วสว่าง. (2548). การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]. CMU Intellectual Repository. http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/23050

อร่าม สกุลแก้ว. (2561). แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร.

Heeks, R. (2010). Public Sector Management Information Systerns. The University of Manchester.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30