บรรณาธิการ: ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: มาริสา ไสวงาม

กองบรรณาธิการ :

 • พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.วิทยา ทองดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ดร.นิรัช เรืองแสน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • รศ.ดร.สัญญา สะสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.อภิญวัตน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ