บรรณาธิการ: ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: มาริสา ไสวงาม

กองบรรณาธิการ:
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.วิทยา ทองดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รศ.ดร.สัญญา สะสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.อภิญวัตน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ