สำหรับผู้นิพนธ์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ต้องดำเนินการตามองค์ประกอบในแต่ละประเภทบทความดังนี้

1. การเตรียมต้นฉบับสำหรับการเขียนบทความวิจัย
2. การเตรียมต้นฉบับสำหรับการเขียนบทความวิชาการ
3. การเตรียมต้นฉบับสำหรับการเขียนบทวิจารณ์หนังสือ