กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. รองศาสตราจารย์. ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ปาปัดถา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลยมน สินหนัง           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12. อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา