Announcements

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2023-12-27

1.อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ
อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีรายละเอียดดังนี้

1) กรณีตีพิมพ์บทความภาษาไทย อัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
2) กรณีตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ อัตราค่าธรรมเนียม 4,000 บาท

Read more about ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2566): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2566): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-21

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล