เมื่อความเกลียดชังกลายเป็นของขวัญ: รูปแบบและภาพสะท้อนปัญหาการกลั่นแกล้งและความรุนแรงในละครชุดเรื่อง “ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด”

ผู้แต่ง

  • อติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว -

คำสำคัญ:

ละครชุด, ภาพสะท้อน, ความรุนแรง, การกลั่นแกล้งทางสังคม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและภาพสะท้อนปัญหาการกลั่นแกล้งและควารุนแรงในสังคมไทย ที่สะท้อนผ่านละครชุดเรื่อง “ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ละครชุด เรื่องของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด ซึ่งออกอากาศผ่านทางออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และออกอากาศซ้ำระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 รวม 10 ตอนเป็นตัวบทในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการกลั่นแกล้งและความรุนแรงในละครชุดเรื่อง “ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ส่งถึงกันในรูปแบบ “ของขวัญ” จำแนกได้เป็น 4 รูปแบบได้แก่ 1. ของขวัญที่ทำให้ผู้รับเกิดความอับอาย 2.ของขวัญที่ทำให้ผู้รับเข็ดหรือหวาดกลัว 3. ของขวัญที่ทำให้ผู้รับบาดเจ็บสาหัส และ 4. ของขวัญที่ทำให้ผู้รับเสียชีวิต ส่วนประเด็นภาพสะท้อนปัญหาการกลั่นแกล้งและความรุนแรงในสังคมไทยพบว่า ละครชุดเรื่อง “ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” สะท้อนปัญหาการกลั่นแกล้งและความรุนแรงในสังคมไทยใน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การกลั่นแกล้งและความรุนแรงในครอบครัว มิติที่ 2 การกลั่นแกล้งและความรุนแรงในโรงเรียน มิติที่ 3 การกลั่นแกล้งและความรุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ มิติที่ 4 การกลั่นแกล้งและความรุนแรงในที่ทำงาน อย่างไรก็ตามภาพสะท้อนเหล่านี้มิได้เป็นการสะท้อนอย่างบันทึกประวัติศาสตร์แต่เป็นภาพที่สะท้อนผ่านมโนทัศน์และประสบการณ์ของผู้เขียนเท่านั้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการศาสนา. (2525). พระไตรปิฎก ฉบับหลวงเล่มที่ 25. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา.

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. (2564). สถิติความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่เดือนตุลาคม

พ.ศ.2563 – เดือนสิงหาคม 2564. สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2564. https://www.dwf.go.th.

กรุงเทพธุรกิจ. (2563, 9 มกราคม) ‘บูลลี่’ เด็กไทยติดอันดับ 2 ของโลก. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.

https://www.bangkokbiznews.com/

ข่าวสด. (2564, 21 กันยายน) แม็ก เดอะสตาร์ เปิดใจทั้งน้ำตา ชีวิตพังเพราะพิธีกรดังแฉบอกรักคู่จิ้น.

ข่าวสดออนไลน์. https://www.khaosod.co.th/

จิระพงค์ เรืองกุน. (2560). การกลั่นแกล้งรังแกกันในที่ทำงาน: พฤติกรรม ที่มาและผลกระทบ

และการป้องกัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 11(2) : 9-20

เจษฎา นกน้อย. (2562). การกลั่นแกล้งในที่ทำงาน: ผลกระทบและวิธีการรับมือ. วารสารหาดใหญ่ วิชาการ 17(2) : 263-273

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2554). ความรุนแรงในโรงเรียน เสียงสะท้อนจากเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง.

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(1) : 1-9

ตรีศิลป์ บุญขจร. (2542). นวนิยายกับสังคมไทย 2475 – 2500 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:

โครงการเผยแพร่ ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์ และณีรนุช วงค์เจริญ. (2564) อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความ รุนแรงของเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการสาธารณสุข 30(2) : 199-210

ไทยรัฐ. (2564, 14 กรกฎาคม) พ่อเลี้ยงโหด ทุบตี 6 ขวบ "หน้าปูด-ตาปิด" อ้างฉุนเด็กไม่ยอมพูดด้วย.

ไทยรัฐออนไลน์. https://www.thairath.co.th

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. (2550, 14 สิงหาคม).

ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 124 ตอนที่ 41 ก, : 1-8).

รัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล และพภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล. (2563). การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ของไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 5(4) : 321-335

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

วิทย์ ศิวะศริยายนนท์. (2544). วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ.

วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล. (2564). การกลั่นแกล้งกันในพื้นที่ไซเบอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น: ความชุก วิธีการจัดการปัญหา และพฤติกรรมเสี่ยง. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11(1) : 275-289

ศิริรัตน์ แอดสกุล. (2557). ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภาวดี เจริญวานิช. (2560). การรังแกกันผ่านพื้นที่ไซเบอร์: ผลกระทบและการป้องกันในวัยรุ่น.

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25(4) : 639-648.

อลิน ทองประสม. (2562). รีวิวซีรีส์ ของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด: ฉากแรกก็แจกของขวัญกัน

ซะแล้ว. สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2564. https://www.beartai.com/

อัมรินทร์ทีวี. (2564, 19 มีนาคม) โผล่อีก! คลิป นร.หญิงโรงเรียนดัง สาดน้ำ บูลลี่. อมรินทร์ทีวี.

https://www.amarintv.com/

GMM TV Official. (2562). ละครชุดของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด [วิดีโอ]. สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2564. https://www.youtube.com/ GMMTV OFFICIAL.

We are social. (2021). Digital 2021 Global Overview Report. Retrieved November 1, 2021 from https://datareportal.com/reports/digital-2021-Thailan

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30