การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ำวัดล้ำพญาจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • เพ็ญศรี ฉิรินัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงรัตนโกสินทร์

คำสำคัญ:

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดน้ำวัดลำพญา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ (1) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ำวัดลำพญา และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ำวัดลำพญา วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 24 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตลาดน้ำวัดลำพญา ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักท่องเที่ยว และเจ้าอาวาสวัดลำพญา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัย (1) ด้านศักยภาพการท่องเที่ยว พบว่าตลาดน้ำวัดลำพญาเป็นตลาดวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และอัตลักษณ์วิถีท้องถิ่น เป็นตลาดน้ำที่ชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตรใส่เรือมาขาย มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน พืช ผัก และผลไม้ประจำท้องถิ่นที่ราคาถูก การเดินทางสะดวกและใช้เวลาไม่นาน มาที่เดียวสามารถท่องเที่ยวได้หลายอย่าง และ (2) ด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ำวัดลำพญา ประกอบด้วย (ก) การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (ข) การพัฒนาของบุคลากรในชุมชน (ค) การประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำวัดลำพญา (ง) การสร้างจิตสำนึกห้องน้ำสาธารณะสะอาด (จ) การจัดการขยะภายในตลาดน้ำวัดลำพญา และ (ฉ) การจัดทำป้ายบอกทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 และบทความวิจัยในครั้งนี้

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30