การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาของ Bitcoin กับ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค

ผู้แต่ง

  • ธวัชชัย ปางชาติ -

คำสำคัญ:

Bitcoin ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค แบบจำลอง ARDL

บทคัดย่อ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของ Bitcoin ต่อดอลลาร์สหรัฐ กับ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ในครั้งนี้ใช้ข้อมูลแบบรายวัน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 2,658 ตัวอย่าง และใช้ แบบจำลอง Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) ผลการศึกษาพบว่า ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อดอลลาร์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ Bitcoin ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนดัชนีหลักทรัพย์ S&P500 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ Bitcoin ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

References

บรรณานุกรม

ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์. (2563). บิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชน. ค้นเมื่อ 23 ตุลาคม 2564, จากhttps://www.tci-thaijo.org/index.php/gskku/article/download/113905/88473

อรภา หาญวรวงศ์ชัย. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินทุนสุทธิในประเทศตลาด เกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชีย. ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2564, จาก https://archive.cm.mahidol.ac.th/handle/123456789 /2351

อัคนี ชาตะนาวิน. (2563) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาทองคำ ราคาน้ำมันดิบ อัตราดอกเบี้ย บิตคอยน์. ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2564, จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jar /article/view/245252

Stavroyiannis, Stavros and Babalos, Vassilios. (2560). Dynamic Properties of the Bitcoin and the US Market. from https://ssrn.com/abstract=2966998 or http://dx.doi.org/10.2139

/ssrn.2966998.

Sovbetov, Y. (2561). Factors influencing cryptocurrency prices: Evidence from bitcoin, ethereum, dash, litcoin, and monero. from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id =3125347.

Zhu, Y., Dickinson, D., & Li, J. (2560). Analysis on the influence factors of Bitcoin’s price based on VEC model. from https://jfin-swufe.springeropen.com/articles/10.1186/s40854-017-0054-0.

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30