นโยบายรัฐนิยมและนโยบายประชารัฐ: จากวาทกรรมสู่นโยบายแห่งรัฐเพื่อการพัฒนา

ผู้แต่ง

  • สุวิดา นวมเจริญ -

คำสำคัญ:

ประชารัฐ, นโยบายเพื่อการพัฒนา, ชาตินิยม, รัฐนิยม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมของประเทศไทยซึ่งปรากฎว่ามีวาทกรรม “รัฐนิยม” และ “ชาตินิยม” ในยุคสมัยของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม หรือ ที่รู้จักกันในนาม “จอมพล ป. พิบูลสงคราม”และ “ประชารัฐ” และ “ไทยนิยม” ในสมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการศึกษาเปรียบเทียบวาทกรรมและบริบททางสังคมในแต่ละยุค ทำให้เห็นถึงความย้อนแย้งและการขัดกันของความหมายและอิทธิพลของวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปในยุคสมัยหนึ่งที่ต่อการบริหารการพัฒนาประเทศในอีกสมัยหนึ่ง ซึ่งนำมาซึ่งความเข้าใจเรื่องแนวปฏิบัติและนโยบายของรัฐในยุคนั้น ๆ นโยบายรัฐนิยมและนโยบายประชารัฐทั้งสองนโยบายมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัย หากแต่มีความคล้ายคลึงกันในบางประการ คือ การใช้วาทกรรมนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29