ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสตรีทฟู้ดของผู้บริโภคในเขตธนบุรีและเขตคลองสาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้แต่ง

  • สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์
  • อนุชัย ถนอมสินรัตน์ -
  • สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย
  • อารียา จุ้ยจำลอง
  • มนชนก จุลสิกขี

คำสำคัญ:

การตัดสินใจซื้อ, เขตธนบุรี, เขตคลองสาน, สตรีทฟู้ด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสตรีทฟู้ดของผู้บริโภคในเขตธนบุรีและเขตคลองสาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ใช้การสุ่มแบบอาสาสมัคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 300 ชุด และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้ประกอบอาหารจำนวน 30 ร้านค้า ผลการศึกษา พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 -30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ และมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 25,000 บาท มีพฤติกรรมของการบริโภคสตรีทฟู้ดมากกว่า 12 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริโภคจำนวน 100 – 300 บาทต่อครั้ง และช่วงเวลาของการรับประทานอาหารบ่อยที่สุด คือช่วงเย็น และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสตรีทฟู้ด พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 3 ตัวแปร คือ ความสะอาด ความถี่ในการบริโภค และความอร่อย ส่วนที่สอง เมื่อสัมภาษณ์ผู้ขายสตรีทฟู้ด พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ ราคาถูก ความอร่อย และร้านมีชื่อเสียงมานาน

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29