เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของไทย

ผู้แต่ง

  • รัชยา ภักดีจิตต์ -

คำสำคัญ:

ประเทศไทย, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความวิชาการอธิบายถึงภาพรวมของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของไทย โดยเกริ่นนำถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไทย  แนวคิดและนิยามของของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจชุมชนและบทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ คือ แนวทางในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

บรรณานุกรม

ประชาชาติธุรกิจ.( 2565) .เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน , สืบค้น 2 เมษายน 2565 ,จาก htpps:// www.prachachat .net

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2552). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ The Creative Economy. กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). (2562). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562

สำนักงานเลขานุการและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.(2548). วิสาหกิจชุมชน.สืบค้น 7 มีนาคม 2562.จาก http://smce.doae.go.th/smce1/ index.php?result=5

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ,( 2553) "Thailand’s Creative Economy" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ภาษาอังกฤษ

Habaradas, Raymund B. ( 2008) .(2008). SME Development and Technology upgrading in Malaysia: Lessons for Phillippines. Journal of International Business Research, suppl. Special Issue 1.

Howkins,John, .(2001). The Creative Economy .Pengium Book. :London

Swann,G.M.,Peter .(2009).Economic of Innovation : An Introduction , Caltonham: Edward Elgar Publishing.

United Nation.(2010) . Creative Economy Report .Retrieved March 7,2018 from.htpp://unctad.org./en/page/Publication Archive aspv? Publication id =946.

UNCTAD .2008. Creative Economy Report .2008, Geneva : UNCTAD

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29