การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภค และการรับรู้คุณค่าสินค้าอาหารประเภทหมูปิ้งของผู้บริโภคคนไทย

ผู้แต่ง

  • พรชนก โสภณกิจไพศาล -

คำสำคัญ:

คำสำคัญ : สินค้าหมูปิ้ง  / กลยุทธ์ทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาประเด็น การรับรู้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการบริโภค และการรับรู้คุณค่าสินค้าอาหารประเภทหมูปิ้งของผู้บริโภคคนไทย โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภคอาหารประเภทหมูปิ้ง จำนวน 40 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ในช่องทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทหมูปิ้ง ผ่านสื่อ Facebook Page มากที่สุด มีความถี่ในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารประเภทหมูปิ้ง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  มากที่สุด เดือนละ 1-2 ครั้ง มีงบประมาณสำหรับซื้ออาหารประเภทหมูปิ้ง  มากที่สุด  คือ 50 – 150 บาท และนิยมบริโภคหมูปิ้งสูตรหมักนมสด  มากที่สุด  แรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เลือกซื้ออาหารประเภทหมูปิ้ง คือ ทำเล /ช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าถึงได้ง่าย มากที่สุด

นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าสินค้าอาหารประเภทหมูปิ้ง ด้านภาพลักษณ์สินค้า มากที่สุด คือ รับรู้ว่า อาหารประเภท หมูปิ้ง เป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับ มีการนำมาจัดเลี้ยงในโรงแรมและงานพิธีการต่างๆ และ ด้านสินค้า  พบว่า มากที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่าง รับรู้ว่า อาหารประเภทหมูปิ้งเป็นอาหารสตรีทฟู๊ด (Street Food) ที่เป็นที่นิยมของคนไทย 

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง

บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และพลาพรรณ คําพรรณ์. (2549). โครงการศึกษาชุมชนเข้มแข็งกระบวนการสร้างสรรค์ คืนพลังสู่ชุมชน: หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพิพัฒน์บริหารศาสตร์.

วันทนีย์ นําชัยศรีค้ า. (2550). ศึกษาและวิจัยเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการของสินค้า OTOP กลุ่มชุมชน พื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี.กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

วิทยา เมฆขํา. (2553). ศักยภาพในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ใน จังหวัดนนทบุรี.Journal of Community Development Research, 3(2), หน้ า 96-104.

วิรัช ลภิรัตนกุล. (2553). การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2539). การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา .

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29