SONG Model: การสอนร้องเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • นัตยา ทองคง Faculty of Fine and Applied Arts, KhonKaen University

คำสำคัญ:

เด็กปฐมวัย , การสอนร้องเพลง, SONG Model

บทคัดย่อ

การสอนร้องเพลงไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับในเด็กปฐมวัย หากเพียงแต่เด็กในวัยนี้ยังไม่มีความพร้อมในด้านการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ การส่งเสริมเพื่อสร้างพื้นฐานหลักการเรียนรู้ให้เด็กในวัยนี้ ครูจึงจำเป็นต้องหาเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้มีความสนุกสนาน สอดแทรกเนื้อหาความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสอนร้องเพลง เพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กมาก โลกของเด็กเป็นโลกของเสียงดนตรีและเสียงเพลง การสร้างจินตนาการ การสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กในวัยนี้ เพลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดพัฒนาการหลายด้าน ทั้งการเคลื่อนไหว การฟัง การร้องเพลง หรือการเล่นดนตรี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้สามารถนำพาให้เด็กไปสู่การเรียนรู้ที่ดี มีพัฒนาการสมวัย

การร้องเพลงสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นประสบการณ์สำคัญ สามารถสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส เห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้การร้องเพลงยังสามารถกระตุ้นความเข้าใจในด้านความรู้ ความจำที่แม่นยำในเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้นผ่านกระบวนการร้องเพลง อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายไม่ทำให้เด็กเกิดภาวะเครียดไม่อยากมาเรียน และด้วยจังหวะและเนื้อร้องของเพลงยังสามารถช่วยกล่อมเกลาจิตใจและปรับอารมณ์ของเด็กไปในทางที่ดีได้

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกใช้เพลง แนวทางการสอนร้องเพลงตามรูปแบบของ SONG Model โดยมีขั้นตอนการสอนร้องเพลง และตัวอย่างเพลงที่สามารถให้ครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการสอนร้องเพลงในระดับปฐมวัยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574. กรุงเทพ: สำนัก

เลขาธิการสภาการศึกษา.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์

มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2561). ดนตรีศึกษา หลักและสาระสำคัญ.(พิมพ์ครั้งที่ 10) .กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิทยา รุ่งราตรี. (2541). การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน.วารสารทางวิชาการราชภัฏ กรุงเก่า , พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์เทียนวัฒนา.

วิสารัตน์ ทองเพียร. (2559). ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. ค้นหาเมื่อ 3 พ.ค. 2562. จาก

https://www.gotoknow.org/posts/619231.

Lois Choksy & al .(1986). Teaching Music in the Twentieth Century. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29