การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์

ผู้แต่ง

  • สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

สื่อออนไลน์, การนำเสนอข่าว, รูปแบบการมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์  และ 2) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานภาพทั่วไปของการนำเสนอข่าวของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ ระยะที่ 2 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ระยะที่ 3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ และระยะที่ 4 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย จำนวน 9 คน  คือ 1) นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 3 คน  2)  นักวิชาชีพที่มีประสบการณ์ด้านข่าว ไม่น้อยกว่า 10 ปี  หรือ ผู้ได้รับรางวัลในระดับชาติด้านข่าว จำนวน 3 คน และ 3)  นักข่าวพลเมือง หรือประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านข่าวจากองค์กรสื่อ หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์  ไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 3 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบประเมินความสอดคล้องของข้อคำถามในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลในการสร้างเครื่องมือวิจัย

          ผลการวิจัย มีดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า ประชาชนมีกระบวนการในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการคัดเลือกหัวข้อข่าว  2) ขั้นการรวบรวมข้อมูลและกำหนดเนื้อหาข่าวสาร และ 3) ขั้นการเผยแพร่ข่าวสาร  โดยมีประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชน 4 ประเภท ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในระดับชุมชน 2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้นำชุมชน 3) การมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ 4) การมีส่วนร่วมในฐานะต่างพื้นที่ 2. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (5C Model of People’s Participation) ได้แก่ 1) C - Communication Skills ทักษะด้านการสื่อสาร 2) C - Co-operation ความร่วมมือ  3) C - Connection การเชื่อมโยงเครือข่าย 4) C - Check การตรวจสอบ และ 5) C - Change การเปลี่ยนแปลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

นิลมณี พิทักษ์. (2551). รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา. งานวิจัยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช. (2549). การรายงานข่าวชั้นสูง (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์

เมธาวี แก้วสนิท. (2552). สื่ออินเตอร์เน็ต ภัยเงียบต่อการศึกษาไทย. มติชนรายวัน 15 พฤศจิกายน หน้า 7.

ศลิษา คล้ายทอง. (2557). ความตระหนักเชิงจริยธรรมของผู้สื่อข่าวในการนำเสนอข่าวผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์ : ทวิตเตอร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2565). การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย ปี 2565. สืบค้นเมื่อ 13

สิงหาคม 2565 จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2545). การสื่อข่าว : วิทยุ–โทรทัศน์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสถาบัน

ราชภัฏสวนสุนันทา.

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29