วัตถุประสงค์ ขอบเขต และประเภทบทความ

2021-02-19

วัตถุประสงค์ (Aims)
            1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในสาขาดนตรี
            2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในสาขาดนตรี
            3. เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการในสาขาดนตรี
            4. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแนวความคิด องค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านการวิจัย และนวัตกรรมทางดนตรี

ขอบเขตของบทความที่รับตีพิมพ์ (Scope)
          วารสารดนตรีรังสิต กำหนดรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหลากหลายมิติ

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ (Types of papers)
            1. บทความวิชาการ
            2. บทความวิจัย
            3. บทความสร้างสรรค์
            4. บทวิเคราะห์
            5. บทวิจารณ์ เช่น บทวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์การแสดง และบทวิจารณ์ด้านดนตรีอื่น ๆ 
            6. บทความอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมทุกวิชาการดนตรี หรือบทความที่มีดนตรีเกี่ยวข้อง