อดีตการเมืองไทยทิศทางการเมืองไทยในอนาคต: มุมมองบนพื้นฐานปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและกระบวนทัศน์ของคนไทย

Main Article Content

Sutthikeat Aungkaburana

Abstract

N/A

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review

References

Baker, Christopher J. & Phongpaichit, P. (2014). Prawattisāt Thai rūam samai: chabap prapprung pen phāsā Thai čhāk [A history of Thailand]. Bangkok: Matichon.

Bunmee, T. (2013). Adīt kānmư̄ang Thai thitthāng Kānmư̄ang Thai nai anākhot: mummō̜ng bon phư̄nthān patčhai kān plīanplǣng nai withī chīwit læ krabūan that khō̜ng Khon Thai [From the Past to the Future Directions of Thai Politics: A Perspective changes in the Lifestyle and Paradigms of the Thai people]. Bangkok: King Prajadhipok's Institute.

Chaloemtiarana, T. (2009). Kānmư̄ang rabop Phō̜ Khun ‘Uppatham bǣp Phadetkān (Phim khrang thī sām) [Thailand: The Politics of Despotic Paternalism (3rd ed.)]. Bangkok: The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Projects.

Chamarik, S. (2006). Kānmư̄ang Thai kap phatthanākān ratthammanūn (Phim khrang thī sām) [Thai Politics and Constitutional Development (3rd ed.)]. Bangkok: The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Texbooks Projects.

Kasetsiri, C. (2001). Prawattikān mư̄ang Thai: sō̜ngphansīrō̜ičhet siphā - sō̜ngphanhārō̜i (Phim khrang thī sām) [Political History of Thailand 1932 - 1957 (3rd ed.)]. Bangkok: Thammasat University Press.

Laothamatas, A. (2009). Sō̜ng nakkharā prachāthipatai (Phim khrang thī čhet) [Two Democracies in Thailand (7th ed.).]. Bangkok: Kobfai Publishing Project.

Mektrairat, N. (2010). Kān patiwat Sayām Phō̜.Sō̜. sō̜ngphansīrō̜i čhetsiphā (Phim khrang thī hā) [1932 Revolution in Siam (5th ed.)]. Bangkok: Same Sky books.

Riggs, Fred W. (1966). Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu: East-West Center Press.

Samudavanija, C. (1992). 100 Pī hǣng kanpatirū rabop rātchakān: wiwatthanākān khō̜ng ʻamnāt rat læ ʻamnāt kānmư̄ang [The Co-evolution of State Power and Political Power]. Bangkok: Chulalongkorn University.

Satayanurak, A. (2014). “Prachāthipatai” Khon Thai mai thao kan [“Democracy” of the Unequal Thais]. Bangkok: Matichon.

Teeravekin, Likit. (2010). Kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng khō̜ng Thai (Phim khrang thī sip) [Evolution of Politics and Government in Thailand (10th ed.)]. Bangko: Thammasat University Press.

_____. (2011). Wiwatthanākān kānmư̄ang kān pokkhrō̜ng Thai (Phim khrang thī pǣt) [Politics and Government in Thailand (8th ed.)]. Bangkok: Thammasat University Press.

Wyatt, David K. (2003). Thailand: A Short History. New Haven: Yale University Press.