วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

TLA Research Journal: Journal of the Thai Library Association publishes original articles in all aspects of library science, information science, information technology and other information-related fields, biannually (Jan-June and July-Dec).

Vol. 13 No. 1 (2020): January-June 2020

TLA Research Journal, 13 (1) January-June 2020

 

Published: 2020-06-30

Editorial

Dr. Malivan Praditteera, Preeyaporn Rerkpinai

The Usage of Digital Information Resources Among Users of the National Library of Thailand

Chanchanok Fonchoei, Tritip Kantaporn, Papathsara Fuaksil, Saisuda Pantrakool

1-17

Development of Academic Librarians’ User Education Competency Framework

Patcharakorn Suparp, Professor Dr. Chutima Saccanand, Associate Professor Dr. Jantima Kheokao

18-34

Factors Affecting the Procurement Process Improvement of Chiang Mai University Library by Using Analytic Hierarchy Process

Khanitha Chaipun, Rungsinee Khiaongam, Phinyaphat Yanakam, Assistant Professor Dr. Manop Kaewmoracharoen

66-79

View All Issues

ISSN: 1906-0793