วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

TLA Research Journal: Journal of the Thai Library Association publishes original articles in all aspects of library science, information science, information technology and other information-related fields, biannually (Jan-June and July-Dec).

Vol. 12 No. 2 (2019): July - December

Published: 2020-01-15

Editorial

มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ, ปรียาพร ฤกษ์พินัย

i

Discourse on Reading in Thai Society

พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ

1-20

Information Behavior of Older Persons for Lifelong Learning

พรชิตา อุปถัมภ์, ปัทมาพร เย็นบำรุง, รศรินทร์ เกรย์, สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

21-34

The Indigo fabric information management in Thailand

ภาวิณี แสนชนม์, น้ำทิพย์ วิภาวิน, ฉันทนา เวชโอสถศักดา, พธู คูศรีพิทักษ์

77-94

Thesaurus of Lanna Tai Ethnic Groups

วรรษพร อารยะพันธ์

95-114

View All Issues

ISSN: 1906-0793