Archives

 • July-December
  Vol. 10 No. 2 (2021)

 • July-December
  Vol. 9 No. 2 (2020)

  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 9 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมด จำนวน 7 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ บทความวิจัย จำนวน 4 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 บทความ ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 5 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

 • ๋January-June
  Vol. 9 No. 1 (2020)

  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 9 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมด จำนวน 7 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ บทความวิจัย จำนวน 5 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 บทความ ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

 • July-December
  Vol. 8 No. 2 (2019)

  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 8 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมดจำนวน 7 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัย จำนวน 1 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 6 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 บทความ ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

 • January-June
  Vol. 8 No. 1 (2019)

  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 8 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมดจำนวน 8 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัย จำนวน 2 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 6 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 บทความ ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 7 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

 • ๋July-December
  Vol. 7 No. 2 (2018)

  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 7 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมดจำนวน 5 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัย จำนวน 1 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 4 บทความ และบทความจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

   

 • January-June
  Vol. 7 No. 1 (2018)

  วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 7 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมดจำนวน 5 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ บทความวิจัย จำนวน 3 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 4 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน 1 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

1-10 of 20