วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 9 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมด จำนวน 7 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ บทความวิจัย จำนวน 5 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 บทความ ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

Published: 2020-06-30