ติดต่อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 0-4241-1445,0-4241-1447

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล
บรรณาธิการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เบอร์โทรศัพท์ 042411447 042411445

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร
เบอร์โทรศัพท์ 098-2629714