เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
เอกสารอ้างอิง

  • การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข ตามมาตรฐานสากล โดยใช้หมายเลขในเครื่องหมายก้ามปู ดังที่แสดงไว้ในส่วนท้ายของประโยคนี้ [1]
  • การอ้างอิงท้ายบทความจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ และจัดเรียงตามลำดับการอ้างอิงที่ปรากฏในบทความ ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบของ IEEE (https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf) รายละเอียดของเอกสารประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สำนักหรือสถานที่พิมพ์ ปีที่(ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง
  • บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรไทยสารบัญ (TH SarabunPSK) ขนาด 15 ตัวธรรมดา
วารสาร
[1] ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ,” ชื่อวารสาร, ปีที่, ฉบับที่, เลขหน้าบทความที่อ้างอิง, ปีที่พิมพ์.
[2] D. L. K. Tay and C. T. Tam, “In situ investigation of the strength of deteriorated 
concrete,” Construction and Building Materials, vol. 10, pp. 17-26, 1996.
[3] นิตยา เงินประเสริฐศรี, “องค์การแนวนอน,” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 15, 
หน้า 37-42, มกราคม-มิถุนายน, 2554
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
[4] ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์,” วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ชื่อย่อปริญญา (สาขา), ชื่อมหาวิทยาลัย, 
ชื่อเมือง, ชื่อประเทศ, ปีที่พิมพ์.
[5] ปรินทร เต็มญารศิลป์, “การเตรียมและการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากไผ่ตง
และไผ่หมาจู๋,” วิทยานิพนธ์ วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2551.
[6] J.O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation (Electrical Engineering), 
Harvard University, Cambridge, MA, USA, 1993.
การประชุมทางวิชาการ
[7] ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ,” ชื่อการประชุมวิชาการ, ชื่อย่อการประชุมวิชาการ, ชื่อสถานที่จัดงาน
วัน เดือน ปี ที่จัดงาน, เลขหน้า.
[8] นิตยา เงินประเสริฐศรี, “ผลกระทบของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขนาดรู Orifice และ Nozzle 
ต่อคุณสมบัติการวัดของแอร์เกจ,” การประชุมวิชาการ เครือข่ายวิศวกรรมเครือกลแห่งประเทศไทย 
 ครั้งที่ 28, MENETT 28, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557 หน้า 316.
[9] S. Vinta, “Analysis of data to predict warranty cost for various regions,” Proceedings 
of the Annual Reliability and Maintainability Symposium
, RAM 2009, Fort Worth, 
TX, USA, January 26-29, 2009, pp. 78-82.
เว็บไซต์
[10] ชื่อผู้แต่ง. (ปี เดือน วันที่สืบค้น). ชื่อบทความ (พิมพ์ครั้งที่) [Online]. แหล่งที่มา: ชื่อเว็บไซต์
[11] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. 
Available: https://www/atm.com
  • บทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรไทยสารบัญ (TH SarabunPSK) ขนาด 15 ตัวธรรมดา
Books
[1] J.K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of His Published Book, xth ed. 
City of Publisher, Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, 
pp. xxx-xxx
[2] L. Stein, “Random patterns,” in Computers and You, J.S. Brake, Ed. New York: Wiley, 
1994, pp. 55-70.
Conference Technical Articles
[3] J.K. Author, “Title of paper,” in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. 
State (if given), year, pp. xxx-xxx
[4] J. K. Pink, “Article Title,” in Proc. International Conference on Green Computing
Paris, France, Jan. 2012, pp. 50-55.
Website
[5] J.K. Author. (year, month day). Title (Edition) [Type of medium]. 
Available: https://www.(URL)
[6] R. Good. (2011, Feb 10). Computers (2nd ed.) [Online]. 
Available: https://www.computers.com
Thesis and Dissertations
[7] J.K. Author, “Title of Thesis,” M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., 
City of Univ., Abbrev. State, year.
[8] J.K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev.Univ., 
City of Univ., Abbrev. State, year.
[9] N. Kawasaki, “Parametric Study of Thermal and chemical nonequilibrium nozzle 
flow,” M.S.thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.
[10] J.O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng.,Harvard 
Univ., Cambridge, MA, 1993.