Announcements

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา Vocational Education Innovation and Research Journal 
    เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงเดือน พฤษภาคม 2566 เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงเดือน ธันวาคม 2567 เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

2024-04-09

เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงเดือน ธันวาคม 2567 เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2