เจ้าของ     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่ปรึกษา

นายณรงค์ แผ้วพลสง     เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.พีระพล  พูลทวี     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รศ.ดร.ศักดิ์  กองสุวรรณ     นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ดร.เฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต้     นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ดร.ชาญทนงค์  บุญรักษา     ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
นายสมใจ  เชาว์พานิช     ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
นายลิขิต  พลเหลา     ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
นายวิวัฒน์ บุญพิคำ     ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

บรรณาธิการอาวุโส
ศ.ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รองบรรณาธิการอาวุโส
ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการ         ดร.วรวิทย์  ศรีตระกูล     ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
รองบรรณาธิการ  
นายพงศ์วิวัฒน์  ฮงทอง    รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ดร.สุนทรผไท  จันทระ     รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
ดร.อนิรุทธ์  จันทมูล     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
นายโชค อ่อนพรม     ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาบัณฑิต
นายถาวร ราชรองเมือง     ผู้อำนวยการอาชีวบัณฑิต

กองบรรณาธิการ    
รศ.ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิวรกุล                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.ศิริ   ถีอาสนา                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.กฤตติกา  แสนโภชน์         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี                  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผศ.ดร.สมชาย  อินทะตา             มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ผศ.ดร.นิรันดร์  วิทิตอนันต์           มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ลือพงษ์  ลือนาม                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.พุทธ  ธรรมสุนา                    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ดร.จักรี ต้นเชื้อ                         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ดร.วิบูลย์  พันธุ์สะอาด                สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ดร.รุ่งสว่าง  บุญหนา                  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ดร.รวิกร แสงชํานิ                      สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ดร.สนิท  หฤหรรษวาสิน             วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์             

เลขานุการกองบรรณาธิการ   นางกรรณิกา  สายสิญจน์            วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ
นางปวีณา  สมบูรณ์เรศ              วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ดร.พัชร  อ่อนพรม                    วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ที่อยู่กองบรรณาธิการ 306  หมู่ 5  ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
ผู้ประสานงาน      
นางอนุสรณ์  พฤกษะศรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   โทร. 042-411447 มือถือ 084-6029320
นายขจรศักดิ์  วิเศษสุนทร  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   โทร. 042-411445 มือถือ 098-2629714                นางสาวชไมพร  จิตะบุณย์   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   โทร. 042-411445 มือถือ 094-5058558
นางสาวภัคชาดา  แย้มสาขา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  โทร. 042-411445 มือถือ 097-3265539
ผู้ดูแลระบบ : นายขจรศักดิ์  วิเศษสุนทร  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/index    E-mail  : ivene1journal@gmail.com

กําหนดออก   ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

เริ่มตีพิมพ์     มกราคม - มิถุนายน 2560