เจ้าของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ 

วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

เรืออากาศโท สมพร

ปานดำ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ศ.(ญาณวิทย์)ดร.อลงกลด

แทนออมทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดร.พีระพล

พูลทวี

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

 

ดร.เฉลิมศักดิ์ 

นามเชียงใต้

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

 

นายสถิตย์ 

สำราญสุข

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

 

นายสมใจ 

เชาว์พานิช

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

 

นายลิขิต 

พลเหลา

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 

นายประสิทธิ์

ทองรัศมี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ รักษาราชการแทน

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

บรรณาธิการอาวุโส

ศ.ดร.สัมพันธ์ 

ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองบรรณาธิการอาวุโส

ศ.ดร.มนต์ชัย

เทียนทอง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ 

มีเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รศ.ดร.ไพโรจน์ 

สถิรยากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รศ.ดร.ธเนศ 

ธนิตย์ธีรพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรณาธิการ

ดร.วรวิทย์

ศรีตระกูล   

ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

รองบรรณาธิการ

รศ.ดร.บัณฑิต 

สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

นายอุดมภูเบศวร์ 

สมบูรณ์เรศ

รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

 

นายพงศ์วิวัฒน์

ฮงทอง

รองผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

 

ดร.สุนทรผไท

จันทระ

ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.อนิรุทธ์

จันทมูล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

 

นายถาวร 

ราชรองเมือง

ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต

 

นายชัชวาล 

ปุณขันธุ์  

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.บังอร

เหมัง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย

 

รศ.ดร.กฤตติกา 

แสนโภชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รศ.ดร.ศิริ 

ถีอาสนา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

รศ.ดร.ชญาดา

สุระวนิชกุล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย

 

ผศ.ดร.ชูชัย 

สุจิวรกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผศ.ดร.กนกอร 

บุญมี

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ผศ.ดร.สมชาย

อินทะตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ผศ.ดร.นิรันดร์ 

วิทิตอนันต์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผศ.ลือพงษ์

ลือนาม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ดร.เดชวิชัย

พิมพ์โคตร  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

 

ดร.จักรี  

ต้นเชื้อ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

 

ดร.ถาวร

อู่ทรัพย์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

 

ดร.รุ่งสว่าง 

บุญหนา    

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

 

ดร.กาญจนา

เงื่อนกลาง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

 

ดร.สนิท 

หฤหรรษวาสิน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

ดร.อาทิตย์

จิรวัฒนผล

วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย

เลขานุการกองบรรณาธิการ 

นางกรรณิกา 

สายสิญจน์

ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ

นางปวีณา 

สมบูรณ์เรศ

ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ยกระดับความสามารถด้านภาษา

  

นางปภาภัทร

แสงแก้ว

ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

           

ที่อยู่กองบรรณาธิการ      306  หมู่ 5  ต.โพธิ์ชัย  อ.เมืองหนองคาย  จ.หนองคาย  43000

 ผู้ประสานงาน

นางอนุสรณ์

พฤกษะศรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   

โทร. 042-411447 มือถือ 084-6029320

 

นายขจรศักดิ์      

วิเศษสุนทร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

โทร. 042-411445 มือถือ 098-2629714

 

นางสาวชไมพร    

โมรา  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   

โทร. 042-411445 มือถือ 094-5058558

 

นางสาวมนทกานติ์

ศรีตระกูล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

โทร. 042-411445 มือถือ 080-7584343

Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/index 
E-mail  : ivene1journal@gmail.com  
กําหนดออก   ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)
เริ่มตีพิมพ์     มกราคม - มิถุนายน 2560