เรียน ผู้เขียนบทความวิชาการทุกท่าน
                     ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ได้ดำเนินการจัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา (Vocational Education Innovation and Research Journal) ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566 ในรูปแบบออนไลน์ โดยในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา วาระที่ 5.1 พิจารณาความเหมาะสม และการชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Page Charge) บนหน้า Web วารสารตามเกณฑ์ที่ TCI กำหนด โดยวารสารฯ มติที่ประชุม เห็นชอบ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ สำหรับวารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ) จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) นั้น
                    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นตามมติของที่ประชุมกองบรรณาธิการ สถาบันฯ จึงขอแจ้งยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ สำหรับวารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ) รายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                                              (นายวรวิทย์ ศรีตระกูล)
                                           ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

                                                                               **** หมายเหตุ ท่านใดได้ชำระค่าตีพิมพ์เข้ามาแล้ว นอกเหนือจาก
                                                                                          เล่ม ปีที่  7 ฉบับที่ 1 ติดต่ดขอเงินคืนได้ครับ