เครื่องสูบน้ำชีวมวล

Main Article Content

นายรุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ

บทคัดย่อ

            การศึกษาและพัฒนาเครื่องสูบน้ำชีวมวลมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบ เครื่องสูบน้ำชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลได้ 2. เพื่อสร้างเครื่องสูบน้ำชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลได้  การศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  นำเสนอในเชิงพรรณนา   ผลจากการวิจัย  เมื่อทำการทดลองเปรียบเทียบระหว่างเครื่องสูบน้ำชีวมวลกับเครื่องสูบน้ำทั่วไปที่มีขนาดท่อ 3 นิ้ว เครื่องยนต์ 4 จังหวะ สูบเดียวเท่ากัน พบว่า ระยะส่งน้ำสูงสุด เครื่องสูบน้ำชีวมวลได้ 22 เมตร เครื่องสูบน้ำทั่วไปได้ 20 เมตร สูบน้ำลึกสูงสุด 5 เมตร เท่ากันทั้งสองเครื่อง ปริมาตรน้ำสูบได้สูงสุด เครื่องสูบน้ำชีวมวลได้ 1100 ลิตร/นาที เครื่องสูบน้ำทั่วไปได้ 1000 ลิตร/นาที เครื่องสูบน้ำชีวมวลใช้เชื้อเพลิงชีวมวล จำนวน 12 กิโลกรัม เครื่องสูบน้ำทั่วไปใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน จำนวน 1 ลิตร เครื่องสูบน้ำชีวมวลจะมีขี้เถา จำนวน 1 กิโลกรัม จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร และสิทธิชัย วงศ์หน่อม.(2557). การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://research.northcm.ac.th/attachments/.pdf.
นายกฤษฎา หนูมนต์ และคณะ. (2558). เตาเผาแก๊สซิไฟเออร์. [ออนไลน์], เข้าถึงได้ จาก: http://e-org.e-tech.ac.th
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2550). สถานการณ์พลังงานในปี2550 และ แนวโน้มปี 2551. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http: //.dede.go.th/dede.
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. (2551).พลังงานและ ทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงของประเทศไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http: //www.onep.go.th/.
วิรัช อรุณลักษดํารง. (2531). เตาเผาแก๊สแบบไหลขึ้นเพื่อการเผาไหม้โดยตรง. สาขา เทคโนโลยีพลังงาน. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.
ไพโรจน์คีรีรัตน์ และคณะ. (2549). สมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ผสมผสานชนิดอุโมงค์ในการอบพริกขี้หนู. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม 2549. นครราชสีมา.
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, สถานการณ์ พลังงานในปี 2550 และแนวโน้มปี 2551, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http: //.dede.go.th/dede, (5 สิงหาคม 2561)
ไถโจว เจินซิ่ง ฮิวมิดิไฟอิง อีควิปเม้นท์ โค.,แอลทีดี, 2555, เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบแรงดันสูง ชนิดปราศจากน้ำมัน, ประเทศจีน,
เลขที่คำขอ 1103000189, [ระบบ ออนไลน์], แหล่งที่มา http://patentsearch.ipthailand .go.th/DIP2013/view_public_d ata.php?appno=11105500281 (6 ตุลาคม 2561).
นายดนัย ดุลยนัย, (2552), เครื่องสูบน้ำด้วยแรงดันของน้ำ,ประเทศไทย, เลขที่คำขอ 0703001448, [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/
iew_public_data.php?appno=164487 (6 ตุลาคม 2561)
นายโสภณ ธำรงสัตย์, (2545), เครื่องสูบน้ำพลังน้ำ, ประเทศไทย, เลขที่คำขอ 9901004527, [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/view_public_data.php?appno=61058
6 ตุลาคม 2561)