การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้ กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor

Main Article Content

ดร.คชา โกศิลา

Abstract

Developing intelligent applications with general knowledge with the App Inventor program. The objectives are: 1) to develop intelligent applications with general knowledge with App Inventor 2) to assess learners' satisfaction With the development of intelligent applications with general knowledge with the App Inventor program. The target group for this research is undergraduate students. Business Computer Udonthani Vocational College, 2061 academic year, 20 people. The tools used in the study are 1) An intelligent application with general knowledge with App Inventor 2) Application form for assessing the satisfaction of users of the application, intelligent and general knowledge with the App Inventor program. The analysis uses statistical data, percentage values, mean (Mean) and standard deviation (Standard Deviation: SD)


        The results of the research were as follows: 1) Results of the evaluation of the application development model, intelligent and general knowledge with App Inventor program by experts It was found that most experts have opinions on applications that are intelligent and knowledgeable with general knowledge with the App Inventor program at the highest level. 2) The results of student satisfaction analysis on application development Be intelligent with general knowledge with the App Inventor program included in the highest satisfaction level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โกศิลาด. (2019). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้ กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor. Vocational Education Innovation and Research Journal, 3(2), 11-14. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/198025
Section
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ยุทธนา สุมามาลย์. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรลดา แซ่โค้ว. (2560) ออนไลน์ สืบค้นข้อมูล วันที่
11 ตุลาคม 2560
ทวีป นวคุณานนท์, (2560) ออนไลน์ สืบค้นข้อมูล
วันที่ 11 ตุลาคม 2560