CONTROL SYSTEM USE THE TEST DRIVE CAR OF TOYOTA BUENGKAN COMPANY.

Main Article Content

กฤษณะ เสาะสาย

Abstract

Abstract


          Research on the control system using the drive car of Toyota  Buengkan Company.


There are objective is to create a control system the using the test drive car Toyota Buengkan company the assessment for satisfaction of employees Toyota Buengkan Company the research team has a research method conduct divided into steps is 1. The creating a control system using the test drive car of Toyota Buengkan Company. 2. Assessment for satisfaction of employees of Toyota Buengkan Company  to control system using the test drive car of Toyota Buebgkan company. Research instrument is control system using the test drivecar of Toyota Buengkan company  alld assessment for satisfaction of employees of Toyota Buengkan Compang to control system using the test drivr car to Buengkan Company.  Sample grouo of 100 participants by purposive. Duration used in research was since the academic year 2561 Statistical analysis used in this study were percentage. The mean and the standard deviation.


          The results showed that: 1. Quality assessment re sults by experts to control system using the test drive car of Toyota Buengkan company have average score at the level rery    (= 4.16). 2. Assessment for satisfaction of employees to Toyota Buengkan company tocontrol system using the test drive car of Toyota  satisfaction of the employees of Toyota. Kan's control system, using  the level the most (= 4.11) and when considering each aspect, it was found that aspect with average score highest is design and formatting aspect. Overview at the level very  (= 4.21). the second is security of usability aspect at the level very (= 4.20). Exactitude and processing aspect at the level very ( = 4.17). efficieng and benefits aspect at the level very (= 4.11) and the average score least aspect is general use aspct at the level very (= 4.03).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เสาะสายก. (2019). CONTROL SYSTEM USE THE TEST DRIVE CAR OF TOYOTA BUENGKAN COMPANY. Vocational Education Innovation and Research Journal, 3(2), 33-39. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/209987
Section
Academic article

References

[1] กรณ์สิณี ฐิติกรประภาพงศ์.(2558).การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
[2] ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร.(2559).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
[3] คณิต ดวงหัสดี (2537).แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต.สาขา จิตวิทยาการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
[4] จันทนี รุ่งเรืองธนาผล.(2558).พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
[5] ชนะดา วีระพันธ์.(2555).ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี.มหาวิทยาลัยบูรพา
[6] ณธัชสร จุติสงขลา.(2559).ระบบยืม-คืนหนังสือโครงงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
[7] ไตรทศ มากมูล .(2559).การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์).มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
[8] บุญชม ศรีสะอาด (2553) การวิจัยเบื้องต้น พิมพ์ครั่งที่ 5 กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
[9] บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.(2543).รวมบทความการวิจัยการวัดผลและประเมินผล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ
[10] พงษ์พิชญ์ อุดมศิริ รัตน์ และนุชนาฎ สัตยากวี.(2555).ระบบยืมคืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิจัย ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน.
[11] พรพิมล สีเหลือง.(2559).ระบบยืม-คืนหนังสือ กรณีศึกษา ห้องสมุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
[12] พูลศักดิ์ หลาบสีดา (2555) ).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
[13] เพ็ญนภา จรัสพันธ์.(2557).ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี.มหาวิทยาลัยบูรพา.
[14] ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ.(2558).ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
[15] ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์
[16] สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง.(2555).ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
[17] สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร.(2558).ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ2558.มหาวิทยาลัยนเรศวร.
[18] สุภารักษ์ เมินกระโทก.(2559).การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
[19] สุมิตรา นวลมีศรี.(2555).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์ผู้เข้าศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
[20] สุเมธ พิลึก.(2559).การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
[21] หทัยรัตน์ บรรลือ.(2556).ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา.มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
[22] [ออนไลน์].(2555).ทฤษฏีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม bootstrap [สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561].จาก https://www.softmelt.com
[23] [ออนไลน์].(2555).ทฤษฏีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Xampp [สืบค้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561].จาก https://www.ninetechno.com