การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ดยเทคนิคการพยากรณ์

Main Article Content

อรนันท์ เชาว์พานิช

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและหาแบบจำลองการพยากรณ์สำหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวนาปี ในจังหวัดมหาสารคาม และ 2) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ดำเนินการโดยอาศัยกรอบแนวความคิดหลักของการพัฒนา ร่วมกับเทคนิคการพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ ในการศึกษาได้ศึกษาจากข้าวนาปี ใช้ข้อมูลรายปี เป็นระยะเวลา 20 เดือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - 2559  และตัวแบบพยากรณ์ที่ใช้ได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการพยากรณ์จากปริมาณการผลิต พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ โดยมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.62%  4.61% และ 3.62% ตามลำดับ ระบบนี้ทำงานในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่นและทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน*5 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี ทั้งโดยรวมและรายด้านและทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม สามารถให้การพยากรณ์กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีความเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย