การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ดยเทคนิคการพยากรณ์

Main Article Content

อรนันท์ เชาว์พานิช

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและหาแบบจำลองการพยากรณ์สำหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวนาปี ในจังหวัดมหาสารคาม และ 2) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ดำเนินการโดยอาศัยกรอบแนวความคิดหลักของการพัฒนา ร่วมกับเทคนิคการพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ ในการศึกษาได้ศึกษาจากข้าวนาปี ใช้ข้อมูลรายปี เป็นระยะเวลา 20 เดือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - 2559  และตัวแบบพยากรณ์ที่ใช้ได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการพยากรณ์จากปริมาณการผลิต พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ โดยมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 3.62%  4.61% และ 3.62% ตามลำดับ ระบบนี้ทำงานในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่นและทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน*5 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี ทั้งโดยรวมและรายด้านและทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม สามารถให้การพยากรณ์กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีความเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เชาว์พานิชอ. (2019). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ดยเทคนิคการพยากรณ์. Vocational Education Innovation and Research Journal, 3(2), 60-66. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/223404
Section
Research Articles