บทความพิเศษ เรื่อง มาตรฐานระดับอุดมศึกษาในบริบทของอาชีวศึกษา กับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา บทความพิเศษ เรื่อง มาตรฐานระดับอุดมศึกษาในบริบทของอาชีวศึกษา กับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา

Main Article Content

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
สุนทรผไท จันทระ

บทคัดย่อ

บทความนี้สะท้อนให้เห็นถึง การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องคานึงถึงมาตรฐานระดับอุดมศึกษาในบริบทของมาตรฐานอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น โดยในการพัฒนาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมาเกิดประสบปัญหาหลายประเด็น อันเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของการอาชีวศึกษาในประเทศไทยจาเป็นต้องมีบุคคล องค์กร และหน่วยงานเข้ามาร่วมดาเนินการหรือสนับสนุนให้สามารถเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอื่นที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการ ตลาดแรงงาน และสังคมทั่วไปบทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การบริหารงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ในปีการศึกษา 2562 จานวน 29 หลักสูตร ที่ประสบความสาเร็จในการได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาได้รับทราบผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ครบทุกหลักสูตร ทั้งนี้ประสบการณ์ที่ได้รับได้นามาเขียนสรุปเพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่น ที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะปฏิบัติการนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรปริญญาตรี ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติการ พร้อมความรู้ด้านวิชาการ เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความพิเศษ

เอกสารอ้างอิง

[1] ณ. รักษ์เกียรติวงศ์, "การปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย," TDRI, กรุงเทพมหานคร, 2558.
[2] คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา, "แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา,"
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร, 2562.
[3] กระทรวงศึกษาธิการ, "พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551," กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร,
2551.
[4] พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2558.
[5] กระทรวงศึกษาธิการ, "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558,"
[6] Office of the Higher Education Commission, 2009
[7] คณะกรรมการการอุดมศึกษา, "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558," ราชกิจจานุเบกษา, กรุงเทพ, 2558.
[8] สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, “คู่มือบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ”, 2563.