การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะของช่างอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาไทย ในยุคดีสรับชั่น การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะของช่างอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาไทย ในยุคดีสรับชั่น

Main Article Content

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจึงปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน สำหรับการพัฒนาคุณภาพของคน หรือแรงงาน ผ่านแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะของช่างอุตสาหกรรมอาชีวศึกษาไทย ในยุคดิสรัปชั่น ด้วยการพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะจากเดิม และ สร้างทักษะใหม่ จึงเป็นการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่กำลังจะเข้าสู่ และกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะกำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง ให้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกำลังคน ตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และทิศทางของการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ”

Article Details

บท
บทความพิเศษ