องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Main Article Content

พงศกร คำภาบุตร
ศิริ ถีอาสนา
สมเจตน์ ภูศรี

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ  1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยศึกษาข้อมูลจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  นโยบายมหาวิทยาลัย  และงานวิจัย จำนวน 26 แหล่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์-สังเคราะห์ความถี่ขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้จากแหล่งข้อมูลด้วยตารางเมตริก  2. เพื่อยืนยันองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา


        ผลการวิจัยพบว่า  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์-สังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลจำนวน 26 แหล่ง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 27 ตัวบ่งชี้ 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 3องค์ประกอบหลัก 18 ตัวบ่งชี้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2552. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://www.mua.go.th/users/tqf- hed/news/FilesNews/FilesNews2/news2.pdf.)

Ministry of Education. (2011). Guidelines for Learning Management Toward ASEAN Community. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, LTD: Printing House.

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2562). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://www.mua.go.th/users/tqf- hed/news/data6/Bachelor%20of%20Industrial%20 Education-4Y-2562_m1.pdf.)

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2562). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://www.mua.go.th/users/tqf-hed /news/data6/Bachelor%20of%20Industrial%20Education-4Y-2562_m1.)

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา. (2561). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/228/T4.PDF)

กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561) มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://www.sesa17.go.th/site/ images/Publish2.pdf.)

จันทนา ทองประยูร. (2558). คุณลักษณะบัณฑิต ไทยที่พึงประสงค์ในบริบทอาเซียน.ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 91-110.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2555). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก http://acad.md.chula.ac.th/upload/article/65/11532416023.pdf)

นงลักษณ์ ใจฉลาด. (2559). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย. ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 59-78.

ปัญจา ชูช่วย, ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี และวิภาวรรณา ศรีใหม่. (2558). วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้. การประชุมวิชาการหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6.สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

พิชัย บุญมาหนองคู, ศิริ ถีอาสนา และวุฒิกร สายแก้ว. (2557). การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1. วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 11ฉบับที่ 20.

พิสชา บัวครื้น. (2558). การพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อประเมินนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา, ปีที่ 27 ฉบับที่ 94.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. (2562). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์.เข้าถึงเมื่อ (15 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (https://www.rmuti.ac.th/2019/resolution/)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. (2562). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. เข้าถึงเมื่อ (15 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://eq.rmutsb.ac.th/policy.php)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. (2559). ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2559. เข้าถึงเมื่อ (15 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (https://webs.rmutl.ac.th/assets /upload/files/2016/08/20160818112112F_95034.PD)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (2562). ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. เข้าถึงเมื่อ (16 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://student.rmutto.ac.th/index.php?menu=pageside&page=13)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2555) ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555. เข้าถึงเมื่อ (16 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/filedoc/post/%E0%B8%84% E0%B8)

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์. เข้าถึงเมื่อ (17 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://www.student.mahidol.ac.th /newstudent/manual61/2-mahidol6.html)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (2558). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 – 2562. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://regis.aru.ac.th/register/%E0%B8%0%B8%A8%202559-2562.pdf)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. (2561). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. เข้าถึงเมื่อ (16 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://acdserv.kmutnb.ac.th/desirable-characteristics-of-graduates)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.(2562). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. เข้าถึงเมื่อ (14 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://web.kmutt.ac.th/saffairs/rule/)

วัชรินทร์ จงกลสถิต, พิณสุดา สิริธรังศรี และสุวิมล ว่องวาณิช. (2560). คุณลักษณะบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน. ในวารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 หน้า 137-149.

วิทยาลัยพระยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. (2562). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยพระยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. เข้าถึงเมื่อ (10 ตุลาคม 2562) เข้าถึงได้จาก (http://www.sabcnu.com/%e0%b8%84%e)

สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์. (2561). คุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยตามแนว “ประเทศไทย 4.0”. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 12(2), 404-416.

อธิวัฒน์ โพธิ์พนา และสุเมธ พิลึก. (2559).คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาตามทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต ภาคใต้. ในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 หน้า 1625. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Lozano, R. et al. (2017). Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education: A Literature Review and Framework Proposal. Access (20 October 2019). Available (http://www.mdpi.com:8080/2071- 1050/9/10/1889/pdf.)

World Economic Forum. (2016). The 10 Skills You Need to Thrive in the Fourth Industrial Revolution. Access (20 October 2019). Available (https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/