การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Main Article Content

เย็นตา รุ่งสุวรรณ

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการ กองการศึกษา นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการ กองการศึกษา/หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 23,553 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 1,782 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 อย่าง คือแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามแบบเพื่อตรวจสอบและยืนยันรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural equation models) ด้วยโปรแกรมลิสเรล version 9.1 Activation code: 0826-F30C-1BA3-6C9D ผลการวิจัย พบว่า

1. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงสร้างองค์การ บรรยากาศองค์การ การจัดการ งบประมาณ วัฒนธรรม วิสัยทัศน์องค์การ และพันธกิจ 2) องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และการสื่อสาร การเมืองและกฎหมาย และกฎหมายการศึกษา 3) องค์ประกอบการมีส่วนร่วม ได้แก่ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล 4) ความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป

2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์ประกอบภายใน องค์ประกอบภายนอก และองค์ประกอบการมีส่วนร่วม โดยองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก มีอิทธิพลโดยตรงทางลบต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่องค์ประกอบภายนอกมีอิทธิพลทางบวกต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองโดยผ่าน ตัวแปร การมีส่วนร่วมและตัวแปร การมีส่วนร่วมมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับแก้แล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบค่าสถิติ \inline \dpi{100} \chi ^{2} = 320.064 ค่าความน่าจะเป็น (p) = .00 ที่องศาอิสระ (df) = 185 ดัชนีวัดระบบความกลมกลืน (GFI) = 0.94 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.91 กลุ่มตัวอย่าง (CN) = 303.20   ดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของเศษในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) = 0.042 ดัชนีของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณ (RMSEA) = 0.013

 

THE MODEL DEVELOPMENT OF CAUSAL RELATIONSHIP OF THE FACTORS INFLUENCING THE ELEMENTARY ORGANIZING READINESS IN LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATIONS

This research aims to  1) Study the elements that influence readiness of Local Organization to manage basic education, 2) to establish the Pattern of the elements that influence the availability of local organization administrations to manage basic education, and 3) to determine the Pattern of the elements that influence readiness. of local Organization to manage basic education. The population in this research are the Chief Executive of the Provincial, Chief Administrator of the PAO. Director of the Education. Mayor. Municipal Clerk. Director of the Education. The Chief Executive of the Subdistrict Administrative Organization (SAO).  Chief Administrator of the SAO. Director of the Education/ Chief of the Section of Education and Culture Department. Of 76 provinces of the 23,553 samples.  in this study have been used the samples,  1,782 people, according to the analysis of the Linear equations model. From the Multi stage Random Sampling Tools used in research are Multi stage random Sampling and Interview. The interviews and questionnaires evaluation scale has five levels   the confidence to 0.95. Analyze basic statistics including the mean, standard deviation. And the statistics used to check the consistency between the theoretical model with empirical data. The analysis of the Linear equations model, (Structural equation models) using LISREL version 9.1 Activation code: 0826-F30C-1BA3-6C9D.

The Research results Found  :  the influence Factors are

1) The internal factors consist of the education Programmer, organization structure, environmental in the organization, management, budget, culture, visions and missions,

2) The external factors including economic, social, community and culture, technology and communications. Politics and law And Legal Education,

3) The elements of participation include the participations in planning, implementation and mutual benefit,

4) And readiness of the local organizations, including academic, human Resources, general administration budget. 2. The relationship Pattern of the elements that influence the availability of local Organization to manage basic education consists of internal components. External components And elements of participation By the internal and external factors influence negatively on the availability of local organizations to manage education. While the basic external factors are a positive influence on the availability of the basic education through the variables involved. And variables involved Positive influence on the readiness of local organizations to manage basic education. 3 Pattern verification, the causal relationship of the factors. Influencing the availability of local organizations to manage basic education found that a causal relationship of the factors that influence the availability of local organizations to manage basic education modified. Is consistent with empirical data. In favorable by considering the statistical results of the audit probability values c2 = 320.064 (p) = .00 degrees of freedom (df) = 185 index, harmonized system (GFI) = 0.94 Adjusted Indices of harmonization is old. (AGFI) = 0.91 sample (CN) = 303.20, root -mean-square index. Of debris in standard score (RMR) = 0.042, mean square of the index of the rest of approximation (RMSEA) = 0.013

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย