Published: 2014-04-01

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพฤฒพลัง: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี

จำรูญ บริสุทธิ์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, บัญญัติ ยงย่วน, ผดุงชัย ภู่พัฒน์

26-35

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา

บุญชิน เสาวภาภรณ์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, วรางค์ภรณ์ ไตรติลานันท์

47-59

สัมฤทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง

จาฏุพัจน์ มีสันทัด, สมาน งามสนิท, สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ, บุญเรือง ศรีเหรัญ

103-111