ปัจจัยเชิงสาเหตุของความพร้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

เอกชัย บุญเชิญ
เกษมชาติ นเรศเสนีย์
บุญเรือง ศรีเหรัญ

Abstract

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพร้อมในการพัฒนา ทุนมนุษย์ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกับความพร้อมในการพัฒนาทุนมนุษย์ 3) เพื่อนำเสนอตัวแบบความพร้อมในการพัฒนา ทุนมนุษย์ที่เหมาะสมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า

1) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพร้อม ประกอบด้วยตัวปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูและบุคลากรและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

2) รูปแบบความสัมพันธ์ ประกอบด้วย (1) ด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับด้านการบริหารจัดการและด้านความพร้อมแต่ด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับด้านความเป็นทุนมนุษย์ (2) ด้านครูและบุคลากรและด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับด้านการบริหารจัดการ ด้านความพร้อมและด้านความเป็นทุนมนุษย์ (3) ด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับด้านความพร้อมแต่มีความสัมพันธ์ทางอ้อม กับด้านความเป็นทุนมนุษย์ (4) ด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับด้านความเป็นทุนมนุษย์

3) ตัวแบบความพร้อมในการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมาะสมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อค้นพบประกอบด้วยปัจจัยเชิงสาเหตุ 5 ประการคือ (1) ด้านผู้เรียน (2) ปัจจัยด้านครูและบุคลากร (3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (5) ด้านความเป็นทุนมนุษย์

 

CAUSAL FACTORS INFLUENCING THE READINESS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OF SCHOOLS UNDER LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN THE NORTH EASTERN

The objectives of this research were 1) to study The causal factors influencing The readiness of human capital development of schools under local administrative organizations in the North-Eastern region of the country , 2) to study the relationship causal model between the causal factors with the readiness of human capital development of school under local administrative Organizations and, 3) to propose the appropriate readiness model of human capital development of schools under local administrative organization. This study was a mixed methods research which combined both qualitative and quantitative approaches. The research results were as follows:

1) The causal factors influencing the readiness of human capital development of schools Under local Administrative organizations in the North-Eastern region of the country consisted of the factor of students, management facto, teacher and personnel factor and environmental factor.

2) The relationship causal model between the causal factors with the readiness of human capital development composed of (1) the factor of student was directly correlated with the management factor, 2) The readiness factors was indirectly correlated with human capital factor through the management factors, 3) the teacher and personal factor was directly correlated with human capital factor,readiness factor and management factor and (4) the environmental factor was directly correlated with human capital factor

3) The proposed appropriate readiness model for human capital development of schools under Local administrative organizations consisted of 5 causal factors as follows: (1) The student factor: the parents: student guardians should pay more attention to their own children especially to their friends and the capability develop their thinking, (2)teachers and personal factor: the teachers and personnel should develop their own competency and teaching knowledge and being leader for change, (3) the environmental factor: the teachers and personnel concerned should improve more learning culture in the school, (4) the management factor: the schools should get more budget for school development and (5) the human capital factor: the schools should entrance their competencies in the competitiveness language literacy and communication, thinking model development, merit and enlightenment and share value.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)