ความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี

Main Article Content

ยุวดี รื่นภาค
สอาด บรรเจิดฤทธิ์
อภิชัย ศรีเมือง
ปิยะวรรณ เลิศพานิช

Abstract

การศึกษาวิจัยเรื่องความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารตำบลที่เป็นสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี 3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกัน กล่าวคือ การวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยกลุ่มประชากร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี จำนวน 170 คน โดยทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามภาคภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาองค์การบริหารงานส่วนตำบลที่มีการบริหารงานแบบโดดเด่น และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในการทดสอบสมมุติฐานใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การประชุมกลุ่มย่อย

               ผลการศึกษาพบว่า

               1.  ระดับความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี ระดับความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี ของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ได้แก่ ประสิทธิผลของการบริหารคน  และ ประสิทธิผลของการบริหารงาน 

               2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี  ได้แก่ ปัจจัยเชิงจิตวิทยา  ปัจจัยด้านรูปแบบความเป็นผู้นำสตรี ปัจจัยด้านองค์กร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ และ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน สามารถพยากรณ์ความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรีได้ร้อยละ 82.80

                3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี ได้แก่ ปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาด้านความสัมพันธ์ และปัญหาด้านองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี คือ ความมีเสน่ห์ มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม  มีวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถ  มีพื้นฐานทางครอบครัวที่มีความพร้อม และโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

               4. ข้อค้นพบใหม่คือพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการศึกษาและทักษะในการเป็นผู้นำสตรี ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการศึกษาและทักษะในการเป็นผู้นำสตรี พร้อมๆ กับการพัฒนาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเชิงจิตวิทยา ปัจจัยด้านรูปแบบความเป็นผู้นำสตรี ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัยทางด้านภาวะแวดล้อม บริบททางสังคม และปัจจัยระบบความสัมพันธ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ชีวินพันธุ์ ธิตยารักษ์. ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้บริหารสตรีในหน่วยงานภาครัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศบ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.

พรสม เปาปราโมทย์. แนวทางการส่งเสริมสตรีในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสตรีในจังหวัดสิงห์บุรี. ค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2555, จากhttp://www.gender.go.th/article/ShowNewsOld1.php?id_type. 2555.

วันชัย ธรรมสัจการ. พฤติกรรมของผู้บริหารที่เพิ่มพลังการทำงานให้พนักงานส่วนตำบล : การวัดและผลต่อเนื่อง. วิทยานิพนธ์ วท.ด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.

วิไล บูรณุปกรณ์. บทบาทของผู้นำสตรีกับการบริหารพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียใหม่, 2552.

สุธีรา ทอมสัน วิจิตรานนท์ และเมทินี พงษ์เวช. มิติหญิงชายในด้านการเมืองและการบริหาร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2546.

สุพจน์ บุญวิเศษ. ศึกษาแบบแผนความคิดและรูปแบบผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรีในประเทศไทยกรุงเทพมหานคร, 2547.

สุวรรณ พิณตานนท์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบล. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น, 2546.

อนันต์ชัย คงจันทร์. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในอาชีพและอุปสรรคในการทำงานของผู้บริหารสตรี.” จุฬาลงกรณ์. ปีที่13 (ฉบับที่ 49) : หน้า 77-91 ; ตุลาคม, 2543.

Arttachariya. Women Managers in Thailand : Cultural, Organizational and Domestic Issues. Author, Patricia Arttachariya. Publisher, University of Warwick, 1997. Chow & Luk, 1996. Management in the 1990s : A comparative study of women managers in China and Hong Kong. Hong Kong Baptist University, 1996.

Davis & Newstom J.W. Human behavior at work organization behavior. 7th ed. Newyork : McGraw hill, 1997