การบริหารกิจการคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

พระศักรินทร์ ไชยโพธิ์
ไพโรจน์ พรหมมีเนตร

Abstract

              การวิจัย เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต และเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ตามความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณร โดยจำแนกตามสถานภาพ และระดับวุฒิการศึกษาทางธรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองสุรินทร์ ธรรมยุต จำนวน 159 รูป เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (independent sample t-test) และทดสอบค่าเอฟ (F–test) ผลการวิจัยพบว่า

               1. การบริหารกิจการคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีระดับการปฏิบัติปานกลางทุกด้าน

               2. การเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม จำแนกตามสถานภาพของพระภิกษุและสามเณร พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ในภาพรวม จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

 

 

               This research was the purpose of the research was to study and compare The Sangha administration of Dhammyuttika Nikaya in Mueang district, Surin province as perceived by monks and novices that classified by status and dharma education level. The sample was 159 monks and novices in The Sangha administrative district of Dhammyuttika Nikaya in Mueang district, Surin province. The data was collected by questionnaires with 5 rating scales. The reliability was 0.97. The data analysis was used frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent samples), and F-test (One way ANOVA).

The result of the research revealed that,

1. The Sangha administration of Dhammyuttika Nikaya in Mueang district, Surin province, the over all of operation and each aspect were at the moderate level.

2. The comparative of The Sangha administration of Dhammyuttika Nikaya in Mueang district, Surin province and classified by monks and novices found that the opinion was statistically significant difference at 0.05. 2. The comparative of The Sangha administration of Dhammyuttika Nikaya in Mueang district, Surin province and classified by monks and novices found that the opinion was not different.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

พระศักรินทร์ ไชยโพธิ์

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา

ไพโรจน์ พรหมมีเนตร

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์

References

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. 2556. ระเบียบวิธีวิจัย หลักการและแนวคิด เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์.

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. 2556. รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พูนศักดิ์ ชูตาภา. 2543. ปัญหาการบริหารงานของมหาเถรสมาคม ศึกษาปัญหาด้านโครงสร้างองค์การ. ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์.

พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์). 2550. การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). 2553. วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด.

พระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข). 2553. ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาวัดในอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระใบฎีกาสุชิน กิตฺติทินฺโน. 2554. ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหากมล โปร่งใจ. 2550. ประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). 2539. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม.

พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล). 2554. การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระศุภลักษณ์ ปญฺญาวโร (พิมพ์ดี). 2554. การบริหารงานคณะสงฆ์อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ (มีแก้ว). 2554. บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2538. พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ 4, 10. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2546. พระไตรปิฎกและอรรถกถา แปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ 6, 13. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.