Published: 2016-09-01

บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

พระมหาจำเนียร พระครูสิริสุตโสภณ คำสุข, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สอาด บรรเจิดฤทธิ์, บุญเรือง ศรีเหรัญ

13-26

การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งของการเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดนครปฐม

ธนาณัติ กล้าหาญ, ศุภวัสส์ เลิศธนะพิพัฒ, สุดารัตน์ สุวรรณโชติ, อารี สิริคงสุข

137-146

คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่พึงประสงค์ของนายจ้าง

หรรษา เวียงวะลัย, วรรณิภา พาณิชกรกุล, วัฒนี บุญวิทยา, นันท์ปภัทร์ ทองคำ, สุภณิดา พัฒธร, อัณนภา สุขลิ้ม

177-184

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องพี่น้องออมเงิน

อมีนา ฉายสุวรรณ, ชุมพล จันทร์ฉลอง

193-203

ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตรไทย

ปุณณดา มาสวัสดิ์, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ

347-356