ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

Main Article Content

เสาวลักษณ์ ประมาน
ประวิทย์ ประมาน

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จำนวน 416 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าที (t-test)

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทองมีปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ด้านการนำหลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้และการจัดสภาพการณ์ภายในโรงเรียน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง

            2. การเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง   ตามสาขาวิชาเอกที่จบ พบว่า ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาที่จบสาขาวิชาเอกพลศึกษาและสาขาวิชาอื่น มีปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยภาพรวมแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 

 

            The purposes of this study were to study and to compare problems of the Basic Education Core Curriculum A.D. 2008 using of primary school physical education teachers in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang – Thong provinces. The sample of the study was 416 primary school physical education teachers of professional teaching experience networking schools of Faculty of Education in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang - Thong provinces. The data were analyzed by percentage, mean, S.D., and t – test.

The results of this study were as follow:

          1. Problems of the Basic Education Core Curriculum A.D. 2008 using of primary school physical education teachers in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang - Thong provinces were 5 items as follows: curriculum understanding, curriculum using to learning management, learning process, learning media using and general management in school, and measurement and evaluation that all items was found at medium level.

          2. Comparing of problems of the Basic Education Core Curriculum A.D. 2008 using of primary school physical education teachers in Phranakhon Si Ayutthaya and Ang - Thong provinces of major subject was found that different major subjects graduated of physical education teachers of problems of the Basic Education Core Curriculum A.D. 2008 using differences were statistically significant at 0.5 in measurement and evaluation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

เสาวลักษณ์ ประมาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวิทย์ ประมาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

References

กระทรวงศึกษาธิการ.(2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.(2523).รายงานการวิจัยองค์ประกอบบางประการที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา.กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.(2545).พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ.2542-2545 ปรับปรุง 2546-8.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.

ชลิต เขียวพุ่มพวง. (2537). ปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ของครูผู้สอนวิชาพลานามัยบังคับแกนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ชูศรี สุวรรณโชติ.(2544).หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย.

ทศพร สระแก้ว.(2550).ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัชริน พุ่มพวง.(2551).สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.

ศิวาภรณ์ จันทร์ชนะ.(2556).สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนครพนม.

Nancy, Melnychuk. (1992).Toward Understanding the Lived World of the Physical Education Teacher in Curriculum Implementation, Dissertation Abstracts International.