การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

กาญจนาภรณ์ บุญเกิด
อภิรดา สุทธิสานนท์
รัชตา มิตรสมหวัง

Abstract

             การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษาบริษัท ไทยประกันชีวิต (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานีได้แก่ 1. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร   ซึ่งประกอบด้วย ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านผู้บริหาร ด้านพนักงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2.ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (กรมธรรม์) ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย    

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 ตัวอย่างโดยการตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ประกอบ Independent Sample t-test, One-way ANOVA, Post Hoc ด้วยวิธี LSD, และ Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

              ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-44 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 20,000-40,000 บาทต่อเดือนโดยปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต โดยให้ความสำคัญภาพลักษณ์องค์กรด้านการดำเนินธุรกิจมากที่สุดแสดงให้เห็นว่า หากธุรกิจดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เคารพกฎหมายจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด และให้ความสำคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดโดยด้านการแจกแจงรายละเอียดของแบบประกันอย่างชัดเจนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตมากที่สุด 

 

              The objective of this independent study was to the factors that influence the decision to purchase life insurance. Case Study Thailife Insurance Company in Pathum Thani province, including 1. the corporate form. The business Its executives, employees, and social responsibility. 2. Marketing Mix consisting Products (policy), pricing, sales channels, and the promotion

               The research sample group was in this study are those living in PathumThani sample of 400 respondents. The statistics used for data analysis. Descriptive statistics included frequency, percentage, mean, standard deviation. And inferential statistics Consisting of Independent Sample t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference (LSD), and Multiple Linear Regression significance level of 0.05.

               The study found that Most respondents were female, aged 30-44 years old, married with a bachelor's degree. Private company employees earning 20,000-40,000. Baht per month corporate image and marketing mix factors influencing the decision to purchase insurance. The focus on corporate business, most shows. If a business operates with integrity. Lawless will influence the decision to buy the most. And the marketing mix of most products by outlining the plan has clearly influenced the decision to buy life insurance most.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

กาญจนาภรณ์ บุญเกิด

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี

อภิรดา สุทธิสานนท์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี

รัชตา มิตรสมหวัง

นักวิชาการอิสระ

References

กัลยา วานิชย์บญชา. (2551) การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาควิชาสถิติ คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กมลภัทรนิยมนา. (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยในการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

กรรณิการ์ศรีพรม, ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของประชาชนในอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย, การศึกษาอิสระคณะการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2549

นรากร ทิพนี.2553.การตัดสินใจต่ออายุกรมธรรม์ของผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ในเขตอำเภอเชียงใหม่.

การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สุมนา วรสูตร.2540.ภาพลักษณ์ธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540.วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสกสรรค์ สุประดิษฐ์.2551.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตเพิ่ม กรณีศึกษาบริษัท ไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์ จำกัด (มหาชน).สารนิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยราคำแหง

สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์.2555. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

(สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) . สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์

ธนียา สอนวิจารณ์ . 2551 . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของบุคลการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย . การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข.เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวดวิชางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พศธร สุทธิพงษ์ .2552. การค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพ็ญนภา ณ พัทลุง .2554. งานนิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

เสรีวงษ์ มณฑา.(2542) กลยุทธ์การตลาดการวางแผนการตลาด กรุงเทพมหานคร ธีรฟิล์มและ

ไซแท็กซ์

ศันสนีย์ รวีวงศ์อโนทัย. (2550) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและไม่ซื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ จังหวัด

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ศิริวรรณ เสรีรตน์และคณะ. (2552) การบริหารการตลาดยุคใหม่ กรุงเทพฯ เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ

ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์.(2557) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภค

วัยทางานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา.(2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัย

ทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. New Jersey:Prentice - Hall

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) The Office of Insurance

Commission (OIC) Thailand http:oic.or.th/search/compaies.php

สมาคมประกันชีวิตไทย. (2559). รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายปี. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก:http://www.tlaa.org/thai/statistic_reports/annual_reports/annual_statistic_report

/index.php

รายละเอียดการประกันชีวิต (ออนไลน์.)วันที่สืบค้น 12ต.ค.2558

http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_life2.php

ทฤษฎีการบริการ (ออนไลน์.)วันที่สืบค้น 12 ต.ค 2558 http://thesisavenue.blogspot.com/ไทยแฟรนไชน์ เซ็นเตอร์ (ออนไลน์) วันที่สืบค้น 12 ต.ค 2558 www.thaifranchisecenter.com/.../downloading.php?id

Kotler, P. (1997). Marketing Professional Services. New Jersey: Prentice - Hall.

_______. (2003). Marketing Management. (11thed.). New Jersey: Prentice - Hall.

Swamy, N. (2002). Factor Affecting the Decistion to Purchase Long - Term Care Insurance.Unpublished Doctoral Dissertation, University of Maryland