การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งของการเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ธนาณัติ กล้าหาญ
ศุภวัสส์ เลิศธนะพิพัฒ
สุดารัตน์ สุวรรณโชติ
อารี สิริคงสุข

Abstract

         การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดนครปฐม ซึ่งทำการวิเคราะห์ทั้งต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบแต่ละวิธีการขนส่ง โดยจำแนกวิธีการขนส่งเป็น 2 วิธี คือ การใช้รถขนส่งของตนเอง และการใช้รถขนส่งของผู้รวบรวมกุ้งขาวแวนนาไม 

        ผลการศึกษาพบว่าการใช้รถขนส่งของตนเองมีกิจกรรมหลักๆ คือ การคัดเลือกการลำเลียงกุ้งขาวแวนนาไมขึ้นรถ การขนส่งกุ้งขาวแวนนาไมการลำเลียงกุ้งขาวแวนนาไมลงจากรถ และการขนส่งเที่ยวกลับในส่วนการใช้รถขนส่งของผู้รวบรวมกุ้งขาว มีกิจกรรมหลักๆคือ การลำเลียงกุ้งขาวแวนนาไมขึ้น-ลงรถ 

       ด้านการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการขนส่งพบว่า ต้นทุนวิธีการใช้รถขนส่งของตนเองเท่ากับ 260.78 บาทต่อตัน มีค่าใช้จ่ายในส่วนของกระบวนการขนส่งกุ้งขาวแวนนาไมไปยังที่รับซื้อมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือการขนส่งเที่ยวกลับ คัดเลือกกุ้งขาวแววนาไม ลำเลียงกุ้งขาวแวนนาไมขึ้นรถ และลำเลียงกุ้งขาวแวนนาไมลงจากรถ ตามลำดับส่วนต้นทุนวิธีการใช้รถขนส่งของผู้รวบรวมกุ้งขาวแวนนาไมมีเท่ากับ 101.84 บาทต่อตัน มีค่าใช้จ่ายในส่วนของกระบวนการคัดเลือกกุ้งขาวแวนนาไมมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ ลำเลียงกุ้งขาวแวนนาไมขึ้นรถ 

การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมในกระบวนการขนส่งกุ้งขาวแวนนาไมไปยังที่รับซื้อพบว่า กระบวนการทำงานที่จะต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย คือกิจกรรมการขนส่งกุ้งขาวแวนนาไม และการขนส่งเที่ยวกลับ ในส่วนของกระบวนการทำงานที่จะต้องมีการปรับปรุงด้านเวลา คือ  กิจกรรมการคัดเลือกกุ้งขาวแวนนาไม กิจกรรมการลำเลียงกุ้งขาวแวนนาไมขึ้นรถ และกิจกรรมลำเลียงกุ้งขาวแวนนาไมลงจากรถ 


          This research aims to analyze the cost structure and efficiency of the transport industry vannamei shrimp in NakhonPathom. Which analyzed the costs and time spent in the activity. This study compared the each mode of transport. The classification means of transport is the second method is to use their own vehicles. And the use of those vehicles shrimps Litopenaeus collected by questionnaires and in-depth interviews to gather information

for farmers. 
          The study found that the use of their own vehicles whose main activity is the transport  was transported up shrimp, white shrimp and white shrimp are not transporting the car. And backhauls in the vehicles of people who gather shrimp vannamei. Whose main activity is Selection transporting shrimp vannamei, shrimp vannamei in a car. 
           The analysis found that transport costs. Cost how to use their own vehicles at 260.78 baht per ton, the cost of transporting the shrimp not to sell the most valuable. The second is backhauls. Vannamei shrimps selection Vannamei shrimps transport vehicle. Vannamei shrimp and transported out of the car. The cost of using vehicles of a shrimp vannamei was 101.84 baht per ton cost of the selection process shrimps is not the most valuable, followed by the conveyor shrimp up the car. 
           Value analysis activities in the transport process shrimp not to purchase that work to improve their operations to reduce costs. The transport activity vannamei shrimp. And backhauls The process needs to be improved for the qualifying events shrimp vannamei. Activities transporting shrimp up the car. And transporting shrimp into the car. 

 Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

ธนาณัติ กล้าหาญ

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ศุภวัสส์ เลิศธนะพิพัฒ

นักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

สุดารัตน์ สุวรรณโชติ

นักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

อารี สิริคงสุข

นักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  จังหวัดนครปฐม

References

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (2550). ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ.

ธานี นันทวัฒนาศิริชัย . (2532). การศึกษารูปแบบการขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทองฟูชินะโชติ. (2557). การจัดการขนส่ง. กรุงเทพมหานคร.

เพ็ญพร อาทยไชยยง. (2554). ต้นทุนในการตอบสนองลูกค้าต่อกิจกรรมโลจิสติกส์กรณีศึกษาธุรกิจการรับจัดการขนส่งสินค้า ปริญญาวิทยานิพนธ์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ภากร นาวีการ,ปรัชญา ประกอบกิจ,พฤกษา เผ่าสวัสดิ์ยรรยง,ลิขิต ลือชา, ทักษ์สุดา เลิศวิภาตระกูล. (2004). การศึกษาระบบ Order Fulfillment ของ Made to Order แฟ้มกระดาษแบบ Silk Screen.Proceedings of the 4th EAN/TLAPS/Thai VCML Industry-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management. Bangkok, Thailand.

Hines, Peter , Rich, Nick.(1997). The Seven Value Stream Mapping Tools.

Supply Chain and Logistics Management. (19-20 August 2004), Bangkok,Thailand.

Ballou, Ronald H (1992). Business Logistics Management. 3rd ed. (n.p.): Prentice Hall.

Waters, W.G. (1976). Statistical Costing in Transportation. Transportation Journal 15,49-62.