ความพึงพอใจในหลักสูตรและความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Main Article Content

ไพรินทร์ บุญญสิริสกุล

Abstract

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความพึงพอใจในหลักสูตร  2) ปัจจัยในการเลือกอาชีพ   3) ความคาดหวังในการเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ และ 4) ความต้องการในการประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าคะแนนรวม ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              ผลการศึกษาดังนี้ 1) ความพึงพอใจในหลักสูตรพบว่า ด้านรายวิชาที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงมากที่สุด รองลงมาคือรายวิชาที่เปิดสอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในหลักสูตร  ด้านการสอนเกี่ยวกับอาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ มากที่สุด รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอนมีการใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 2) ปัจจัยในการเลือกอาชีพ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง  ให้ความสำคัญกับโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต มากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว รองลงมาคือ ค่าตอบแทน/อัตราเงินเดือน และลักษณะงานที่นักศึกษาให้ความสำคัญกับการเลือกอาชีพในระดับมากที่สุด 3) ความคาดหวังในการเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังที่จะได้รับแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด รองลงมาคือ มีโอกาสพบเพื่อนร่วมรุ่นและเตรียมพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา 4) ความต้องการที่จะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวพบว่า มากที่สุด รองลงมาคือ เชฟ โรงแรม/ร้านอาหาร ผู้จัดการร้านอาหาร นักโภชนาการ ครู นักออกแบบผลิตภัณฑ์ พนักงานบริษัท  นักจัดงานอีเว้น นักจัดดอกไม้ ดีไซเนอร์ และนักเขียน ตามลำดับ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ไพรินทร์ บุญญสิริสกุล

นักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ 

References

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน. 2554. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553 -2557. กรุงเทพฯ. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

ธิติมา ประภากรเกียรติ. 2549. “แนวโน้มการเลือกประกอบอาชีพและการวางแผนประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”

ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์. 2551. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิต”. การศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.