การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย์
ดาวรถา วีระพันธ์

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80  3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบง่าย (Simple random Sampling)    โดยวิธีการจับสลากจากนักเรียนกลุ่มโรงเรียนท่างาม  ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา  โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดบางปูน และโรงเรียนศรีอุดม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test)

            ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  86.22/84.00 2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 84.00  ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา ภาษาไทยอยู่ในระดับมาก (=4.30,S.D.= 0.62)

 

              The objectives of this research were to : 1) develop Computer Assisted Instruction Thai Language for Prathomsuksa 1 students base on the efficiency 80/80 2) compare the learning achievement between posttest with the defined standard 80%, and 3) study satisfaction of students  toward the Computer Assisted Instruction Thai Language for Prathomsuksa 1 students. The sample used in this research used a Simple random Sampling by lottery from students in Tha-ngam School Groups, She-nam-rai, Inburi District, Singburi Province, Composed of SinghUdom School WatRanam School WatBang Poon School and SriUdom School. Prathomsuksa 1 students the first semester of the 2015 academic year of 30 people. The instruments of this study were the Computer Assisted Instruction Thai Language for Prathomsuksa 1 students, an achievement test, and questionnaire of satisfaction of students towards the Computer Assisted Instruction lesson. Data were statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test.

                The research results were as follows: 1) The efficiency of the Computer Assisted Instruction is 86.22/84.00 2) The achievement of students after class average of 84.00 percentage points higher than the threshold of 80 percent full of statistical Significance at the .05 level. 3) The student’s satisfaction with the Computer Assisted Instruction Thai Language for Prathomsuksa 1 students was at high level (=4.30,S.D.= 0.62)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ดาวรถา วีระพันธ์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

References

กนกอร พานอิน (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา

http://education.tru.ac.th/education/popup.php?name=research&file=rate&id=29&filess=abstract (8 ตุลาคม 2558)

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2542). เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ.

ขวัญชนก บัวทรัพย์ (2558) .การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมการพิมพ์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง).

วารสารวิชาการ Viridian E-Journal. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน

บุญชม ศรีสะอาด (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุรีวิยาสาส์น.

มนตชัย เทียนทอง (2545). การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน.

กรุงเทพฯ. ศูนย์ผลิตตำราเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.

ลวน สายยศ, อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :

สุวีริยาสาสน.

วัญญา วิศาลาภรณ์ (2540). การวิจัยทางการศึกษา : หลักการและแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :

ต้นอ้อแกรมมี่.

เสาวลักษณ์ สำเนียง (2550). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตรา

ตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 .[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/showthesis_th.asp?id=0000004258

(15 ตุลาคม 2558)