แนวทางการปรับปรุงการรถไฟแห่งประเทศไทย

Main Article Content

ก้านทอง บุหร่า

Abstract

          ผลจากการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพและปัญหาการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ      หาแนวทางการปรับปรุงการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สถานภาพและปัญหาการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเกิดจากปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร ระบบการทำงาน บุคลากร ยุทธศาสตร์ขององค์กร รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร ทักษะขององค์กรและของคนในองค์กร และค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กร อีกทั้งยังมีปัจจัยภายนอกคือ นโยบายและการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่มีผลต่อองค์กร  

 

          The results of research aims to study the  status and problems of the administration of the State Railway of Thailand and find alternatives for improve the State Railway of Thailand. Using qualitative research with in-depth interview. The results showed that the status and problems of the administration of the State Railway of Thailand with both internal factors include the structure, system, staff, strategic, style, skill and share value and external factors include political, economic, social and culture, technology, environment and legal affect to organization. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ก้านทอง บุหร่า

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

References

พิทยา บวรวัฒนา. (2555) รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (ค.ศ. 1970-ค.ศ. 1980) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิทยา บวรวัฒนา. (2556) รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (ค.ศ. 1887-ค.ศ. 1970) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิพัฒน์ ธรรมสิทธิ์. (2545) ปัญหาโครงสร้างการบริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541) การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์ จำกัด.

ภาษาอังกฤษ

Waterman H. Robert, Jr., Peter J. Thomas, and Phillips. R. Julien. (1980) Excerpts from Waterman and Others, “Structure is Not Organization”, Business Horizons.

Degeling, Pieter and Colebatch, Hal “Structure and action as constructs in the practice of public administration”, in Hill, Michael (1993) The Policy Process : A Reader. Hertfordshire : Harvester Wheatstheaf.

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

การรถไฟแห่งประเทศไทย สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก www.railway.co.th

ภาวะผู้นำ สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 จาก https://www.gotoknow.org/posts/236686

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=2645

มติคณะรัฐมนตรี สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก www.cabinet.go.th

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก www.otp.go.th